Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetimi Ve Kombi Üretimine Yönelik Bir Model Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şen, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları bilimsel olarak incelenmiştir. Gerek firma, gerekse yeni ürün geliştirmeye konu olan ürünün pazar yapısına bağlı olarak, uygulamada karşılaşılan zorlukların ortaya konabilmesi için bu süreci oluşturan alt süreçler ile bu süreçlerin ne şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir. Türkiye’de ısıtma sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapısı, ürün geliştirme tipleri ve pazarın yapısı da dikkate alınarak yapılan çalışmada model önerisine ulaşmak için; yeni ürün geliştirme kavramı ve amacı, yeni ürün geliştirme nedenleri, hedef maliyetleme yaklaşımı göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak bütünsel yaklaşımla ürün geliştirme sürecinin hesaplanabilir maliyetlerinin yanında gizli maliyetlerin de oluşturulan genel formlar veya göstergeler (müşteri memnuniyet anketi, kalite evi, montaj için tasarım, proje ekibinin oluşturulması, …) olarak ortaya konarak hesaba katılmasıyla firmalara toplam maliyeti minimize edecek bir model önerisi sunulmuştur. Bu model önerisinin uygulanması ile işletmelerde proje ve yeni ürün geliştirmeye konu olan ürünün doğru tanımlanması, proje hedefleri, bölümler arası koordinasyonun sağlanarak güvenilir, pazarın isteklerine doğru cevap veren bir ürün ortaya konması amaçlanmıştır. Firmaların yeni ürün geliştirme projelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ölçülebilir olması için proje performans göstergeleri olmalıdır. Bu nedenle her yeni ürün geliştirme projesi firmaya artı bir değer katarak firmayı kişilerden bağımsız olarak öğrenen bir organizasyon haline getirmelidir. Bu da her proje sonunda proje performans göstergelerinin ortaya konarak projenin belli kriterlere göre değerlendirilmesiyle mümkündür.
In this study, the stages of new product development process are scientifically examined. Due to the reasons of firm and the market of new product structure; to expose difficulties in practice, the way of activites or subprocesses make up the whole process to be applied practically. While considering the structure and new product development types of firms in Heating Ventilating and Air Conditioning Systems (HVAC) sector in Turkey, in order to make a proposal of a new model for combination boiler production; new product development concept and targets, reasons for new product development and target costing approach are considered. As a consequence, by approaching as the total cost of a project; apart from costs that can be calculated, hidden costs are exposed by making up new forms (quality house, focusing on customer satisfaction, estalishing project teams,… ) and therefore a model for combination boiler production is proposed to minimize total costs that all firms ignore. Applying this model to the whole process; well determination of a new product and the project itself, project targets, coordination among departments over processes are secured and a product, which is reliable and meeting market requirements is able to be produced. In order to measure the performance of projects, there should be some project performance criteria. Therefore, firms should become learning organisations apart from individuals by sharing this performance criteria with management and documentation procedure. This could be supplied by evaluating every finished-new product development project according to some criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
ürün geliştirme, yeni ürün geliştirme, ürün geliştirme modeli, kombi ürün geliştirme, product development, new product development, product development model, combination boiler product development
Alıntı