İnşaat Sektöründe Hak Talebi Yönetimi Ve Uluslararası Bir Liman Projesinde Hak Talebi Değerlendirmeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelen, Gürol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında inşaat sektöründe hak talepleri incelenmiştir. Hak taleplerinin hangi şartlarda ortaya çıktığı, ne boyutlara ulaşabileceği, çözümlenmeleri ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların nasıl giderilebileceği ana hatlarıyla ortaya konmuş olup; bu bilgiler ışığında Umman Sultanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Sohar Liman Projesi içindeki İşveren, Yüklenici ve Mühendis arasında yaşanan sözleşme tatbikatı ve muhtelif hak talepleri mercek altına alınmıştır. İlk önce hak talepleri zamanlamalarına, gerekçelerine ve talep niteliğine göre sınıflandırılmış ve nedenleri, oluşumları, yapıları ve eğilimleri ele alınmıştır. Yapılan sınıflandırmalardan sonra hak talebi idaresinde yüklenicinin hak talebi politikası modellenmiş ve ideal tutumlar özetlenmiştir. Takip eden kısımda sektörde uygulanmakta olan uzlaşma prosedürleri tanımlanmıştır. Daha sonra Uluslararası Müşavir Mühendisler Birliği (FIDIC) Standard Sözleşme Formu, Umman Sultanlığı Standard Sözleşme Formu ve Altenatif Uzlaşma Metotları içindeki uzlaşma anlaşmazlık çözüm yolları incelenmiştir. Tezin son kısmında ise yazar Sohar Liman Projesi’ndeki üç adet hak talebini değerlendirmiş, gerek elde ettiği genel bulgulara dikkat çekmiş gerekse monarşik sistemin geçerli olduğu Arap Ülkeleri’nde geçerli sözleşme idare koşullarını tanımlamıştır.
This study aims to put forth in which circumstances claims come to existance, to what extent they can reach, their settlement, and how to resolve the disputes and together with these knowledges to examine claims and contract administration between employer, engineer and contractor during Sohar Port Project of Sultanate of Oman Ministry of Transport and Communications. claims are classified accoding to their timings, contents, justifications, demanded compensations and their reasons, composition, formats and tendencies are sctrutinized. Than contractors claim policy is modelled and ideal actions is summarized. Following this section dispute resolution methods currently being used in the construction sector is defined. Afterwards, settlement procedures of “FIDIC Standard Form of Contracts”, equally as well of the “Standard Documents for Building and Civil Engineering Works” are detailed within the study. In conclusion, three case studies are examined; general symptoms of claims are highlighted; some measures to prevent the claims or to minimize the resultant affects are underlined. Besides construction management circumstances in Arab Countries are summarized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
hak talepleri, FIDIC, Anlaşmazlık Yargılama Kurulu, tahkim, alternatif anlaşmazlık çözüm teknikleri, claims, FIDIC, DAB, arbitration, alternative dispute resolution methods
Alıntı