Tedarik Zinciri Yönetiminde Kullanılan Elektronik Veri Değişimi Sisteminin Performansını Etkileyen Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayvaz, Berk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, regresyon analizi yöntemi kullanılarak, literatür araştırmaları sonucunda belirlenen EDI performans faktörlerinin EDI uygulamaları yoluyla performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda EDI performansını etkileyen 5 faktör ve bunlara bağlı 19 alt faktör belirlenerek ,bu kriterler ile performans arasındaki ilişkiyi gösteren bir model geliştirilmiştir. Çalışmada performans faktörlerinin EDI performansları üzerindeki etkilerini incelemek için anket çalışması yapılarak gerekli veriler toplanmıştır. Analizler neticesinde 5 farklı performans iyileşmesi üzerinde performans faktörlerinden hangilerinin etkili oldukları ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise EDI sistemini 3 yıldan az ve 3 yıldan fazla kullanan firmalar için aynı analizler yapılarak performans faktörleri yanında sürenin de performans değerleri üzerindeki etkisi gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu analiz sonucunda firmalara EDI kullanım sürelerine göre performans değerlerinde iyileşme sağlamak için ne tür kriterler üzerine yoğunlaşmaları gerektiği tavsiyelerinde bulunulmuştur. Bu çalışmada firmalara performans iyileşmelerinden artış sağlamak için ne tür kriterler üzerine yoğunlaşmaları gerektiği konusunda yol göstermektedir. Bu şekilde firmaların kaynak ve zamanlarını daha etkin olarak kullanmaları sağlanacaktır.
In this study, some performance factors are determined after literature review, which affect EDI performance via EDI implementation, by using regressions analysis method. For this aim, 5 factors and 19 sub-factors which influence the performance are determined, and then a model, describing the relationship between the performance factors and EDI performance, is developed. In order to collect data on the topic, a survey is conducted among sectors ranging from retail; automotive to logistics etc. The result of the analysis of the survey sheds light on which factors affect the performance via EDI implementation. In the second section of the study, the same analysis is repeated separately for the firms which use EDI in a duration less than 3 years and more than 3 years. The aim of the second section is to describe the effect of time on performance. In the light of the results of the analysis, the effects of performance factors on EDI performance are determined according to how long EDI is employed. To conclusion, this study shows to firms that which factors have a positive effect on EDI performance; as a result firms can use their sources and time more effectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Elektronik veri değişimi, EDI performans faktörleri, EDI performans, Electronic Data Interchange, EDI performance factors, EDI performance
Alıntı