Bankacılık Sektöründe Teknolojik Hizmetlerin Müşteriler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-15
Yazarlar
Erkmen, Yosun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bankacılık sektöründe teknolojik hizmetlerin müşteriler tarafından benimsenmesi üzerinde etkili faktörler geliştirilmiş bir Teknoloji Kabul Modeli ile incelenmektedir. Uzman görüşmelerine ve literatür araştırmasına dayanarak önerilen model mobil bankacılık ve internet bankacılığı için test edilmiştir. Böylece birbirine oldukça benzer iki teknolojik hizmetin benimsenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, bilgi seviyesi, yenilikçilik, güvenlik ve gizlilik ve algılanan erişim özelliklerinin kullanıma yönelik tavrı olumlu yönde etkileyerek her iki teknolojik bankacılık hizmetinin de benimsenmesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Mobil bankacılığa yönelik tavrı etkileyen diğer iki değişken ise algılanan maliyet ve müşterinin çalışma durumudur. İnternet bankacılığı kullanımı ile mobil bankacılığın benimsenmesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu sonuçlara dayanarak banka müşterilerinin teknolojik hizmetleri benimsemesi için geliştirilebilecek stratejiler tartışılmakta ve öneriler sunulmaktadır.
In this study, factors affecting the acceptance of technological banking services are tested using a modified Technology Acceptance Model. Proposed model draws on both expert interviews and research on literature relating to technology-based banking services acceptance. Proposed model was tested for both internet and mobile banking to understand if these two similar technological services are affected from the same factors and if they are affected from each other to be accepted by users. Results indicated that perceived ease of use, perceived usefulness, information level, innovativeness, security and privacy and perceived accessibility factors have a positive effect on attitude toward use of both mobile and internet banking. Mobile banking usage has two more determinants: perceived financial cost and employment status of customer. No relationship was found between internet banking usage and mobile banking acceptance. According to these results, strategies for customer acceptance of technological banking services are discussed and suggestions are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Teknoloji Kabul Modeli, Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı, Technology Acceptance Model, Mobile Banking, Internet Banking
Alıntı