Türkiye’de Sosyal Konutun Gelişimi İle İlgili Yasal Düzenlemeler Ve Kent Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mutlu, Nefise Seçil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kendi imkanları ile konut sahibi olamayan bu dar gelirli aileler için barınma sorununa yönelik özel yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Üretilecek konutlar, “çevresel, toplumsal, sağlıksal ölçünler açısından insan onuruna en yakışır ortamda insanın barınma gereksinmesini karşılamak amacı ön plana çıkan” mekanlar olmalıdır. Sosyal Konut adını verdiğimiz bu tür fiziksel çevrelerin ekonomik olması ilk bakışta ortaya çıkan özellikleridir. Ancak yaşanabilir mekanlar olması gerekliliği ve yalnız dört duvardan ibaret olmayıp, çevresiyle de ele alınması gereken bir olgu olduğu unutulmamalıdır. Fakat, bugüne kadar Sosyal Konut konusu mekan tasarımı, standartlar, ekonomik kriterler yönünden ele alınmıştır. Halbuki, Sosyal Konut Alanlarının, teknik ve sosyal altyapısını tamamlanan, içinde bulunduğu kentle bütünleşen, toplumsal gereksinimlerini en ekonomik biçimde karşılayan mekanlar olması gereklidir. Bu yüksek lisans tez çalışmasının amacı, Sosyal Konut olgusuna Planlama Hiyerarşisi içinde, ülkesel, bölgesel ve kentsel düzeyde yaklaşarak, Planlama Sisteminin yardımıyla zorunlu kılmaktır.
The low-income families that can not have own houses by themselves need a special approach for the housing problem. The houses that will be product must have the environmental, social and health standards. These kinds of physical places are being called social houses. Their basic characteristic is to being economic. But, they must have standards of living and they are not existing by just four walls, they must being plan with their environments. The social housing has being examined with design, standards and economic criterion. However, Social Housing Areas must have technical and social infrastructure that has done. These areas must be integrate with the city and satisfy their public needs economically. This thesis aim is to give answers to the social housing event by using Planning Hierarchy in territory, region and urban levels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Planlama Hiyerarşisi (Sıradüzeni), Sosyal Konut, Urban Planning Hierarchy, Social Housing
Alıntı