Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Kurulumlarında Tedarik Zinciri Süreçlerini Etkileyen Problemlerin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akdoğan, Alev Simge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bir kurumsal kaynak planlaması (ERP) sisteminin temel amacı farklı departmanların ihtiyaçlarını karşılayan tek bir bilgisayar sistemi ile departmanları ve fonksiyonları entegre ederek organizasyon içerisindeki bilgi akışını arttırmak ve geliştirmektir. Son on yılda sanayi çok büyük adımlar atmışsa da yine de ERP sistem kurulumlarında tamamen veya kısmi başarısızlıklara rastlanmaktadır ve bu başarısızlıkların tedarik zinciri süreçleri üzerinde çok güçlü olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmada literatür araştırması ile ERP tabanlı sistemlerle ilgili problemlerin ve önemli noktaların altını çizmektedir. Bunlar yetersiz test, yazılımın adapte edilme zorlukları, danışmanlarla ve proje yönetimi ile ilgili problemler, gerekli bilgi ve donanım eksikliği, son kullanıcı eğitimsizliği ve direnci olarak sıralanabilir. Ayrıca çalışma ERP sistemlerindeki bu tip problemlerin olası sebepleri ile ilgili karışık veri yapısı, zorunlu tedarik zinciri süreç değişim mühendisliği, kurulan ERP sisteminin diğer sistemlerle bütünleşme problemi, yazılımın değişiklik gerekliliği gibi noktalara da işaret etmektedir. Çalışma Türkiye’deki organizasyonlar arasında ERP sistemlerindeki problemleri bir ERP sistemi kurmuş olan organizasyonlar için tasarlanmış bir anket metoduyla araştırmayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlara göre, Türkiye’de ERP kurulumlarında bir dizi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunlar özetle, ERP yazılımlarının yüksek oranda modifiye edilmesi, yazılımın tedarik zinciri süreçlerine adaptasyonunda zorluk, diğer yazılımlarla entegrasyon problemleri, standart raporlamanın ihtiyacı karşılayamaması, kullanıcıların yeni bilgisayar becerileri geliştirmeye ihtiyacı olmaları, dizayn aşamasından sonra gelen değişiklik istekleri olarak sıralanabilir. Çalışma aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren firmalarda kullanıcı eğitim eksikliği, ana verilerin tutarsızlığı, standart raporlamanın ihtiyacı karşılamıyor olması, hata mesajları sonucu duraksamalar, yetersiz test sonrasında çıkan problemlerin ERP kurulumu sonrası en çok karşılaşılan ve tedarik zinciri süreçlerini etkileyen problemler olduğuna işaret etmektedir.
An enterprise resource planning (ERP) system aims to integrate all the departments and functions across a company, onto a single computer based system, that can serve different departments’ requirements by linking processes. While the industry has made tremendous steps in the last decade, there are still too many full or partial failures in implementing ERP systems and these failures have strong negative effects on supply chain processes. Literature review of the study highlighted a number of issues and problems associated with these ERP based systems. These are insufficient testing, the inability of change easily, project management and consultancy problems, lack of knowledge, lack of user training and user resistance, complicated data structure, high modification of the programs. The study aims to explore and analyze the problems of ERP systems among organizations facilitating in Turkey by using a survey. According to the findings, the study claims that there are some problems before and after the ERP software implementations in Turkey. These are high modification of the applications, the difficulty of adaptation of the program into the supply chain processes, the integration problems with other applications, incapability of standard reporting, and major change requests after design stage. This research also indicates that the most encountered problems in supply chain are insufficiency of user training, inconsistency of master data, incapability of standard reporting, and the loss of time after an error message in the system and insufficient test of users in supply chain processes after an implementation of an ERP based system implemented in Turkey business.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kurumsal kaynak planlaması, erp, tedarik zinciri, başarı, problem, kurulum, enterprise resource planning, erp, supply chain, success, failure, problem, implementation
Alıntı