Entelektüel Sermaye Ölçüm Ve Raporlama Yöntemleri: Güncel Kurumsal Karne Modelleri Arasında Bir Karşılaştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Esenkal, Hasan Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada entelektüel sermayenin ölçümü ve raporlaması yönelik güncel kurumsal karne modelleri yöntem ve kapsam, kavramsal çerçeve ve terminoloji, entelektüel sermaye ve gösterge sınıflandırması ve ölçüm performansı ölçütleri açısından karşılaştırılmıştır. Modellerin temel olarak benzer süreçleri tanımladıkları ve ortak bir yapısal çerçeve üzerine oturtulabildikleri görülmüştür. Modellerin ölçüm teorisinin bütünsellik şartını sağlayamadıkları saptanmış olup seçiklik, bağımsızlık, kabul edilirlik ve orantılandırılabilirlik şartlarının sağlanmasının ise uygulamaya bağlı olarak mümkün olabileceği tespit edilmiştir. Genel olarak, kolay uygulanabilir, kavramsal altyapı ve uygulamaya yönelik güçlü destek sağlayan, bilgi haritası ve bağımlılık ağı gibi yardımcı araçlara sahip ve organizasyonun tüm entelektüel sermayesini kapsayabilecek pekiştirilmiş bir ölçüm ve raporlama yönteminin geliştirilmesi zorunluluğu saptanmıştır. Bu alanda evrensel standartlara ulaşılması için kavramsal fikir birliği ve çok daha fazla uygulama verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut şartlarda uygulayıcılara incelenen modeller arasında en iyi kavramsal ve uygulama desteği karışımını sunan Danimarka Modeli’nin önerilmesi uygun görülmüştür.
In this study, differences and similarities between the recent scorecard models are compared in terms of methodology and scope, conceptual framework and terminology, intellectual capital and indicator classification and measurement performance. It is found that the models basically identify identical processes and they can be based on a common structural framework. While it is found that none of the models can satisfy the completeness condition of the measurement theory; satisfaction of the distinctness, independence, agreeability and commensurability conditions of the measurement theory is possible depending on the implementation. It is concluded that the development of a consolidated easily applicable intellectual capital measurement and reporting method which will strongly support the conceptual framework and implementation, have the aiding tools like knowledge maps and the interdependency network and be able to cover the whole intellectual capital of the organization is necessary. In order to reach to universal standards in this area, there is a need for a conceptual consensus and much more practical experience. For the practitioners, the Danish Guideline is recommended which offers the optimum conceptual and practical support combination under current circumstances.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Entelektüel sermaye, Maddi olmayan varlıklar, Entelektüel sermaye ölçümü, Entelektüel sermaye raporlaması, Kurumsal karne, Intellectual capital, Intangible assets, Intellectual capital measurement, Intellectual capital reporting, Scorecard
Alıntı