Bir fabrika inşaatında proje yönetiminin ABD standartları (CMAA) açısından değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aslan, Yusuf Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yazar Proje Yönetimi kavramının başarılı bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini örnek bir inşaat projesini ele alarak değerlendirmiştir. Bir inşaat projesinin minimum maliyet ve optimum sürede bitirilebilmesi, Proje Yönetimi kavramının başarılı bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Proje Yönetimi asıl olarak Mal Sahibini ilgilendiren bir konudur. Bununla birlikte Mal Sahibinin isteğinin gerçekleşmesi süreci, bünyesinde; Yüklenici, Mimar, Mühendis gibi tarafları bulundurmaktadır. Yazar inşaat sektöründe edindiği tecrübeler doğrultusunda örnek bir projeyi, tüm bu faktörleri değerlendirerek incelemiştir. Bu incelemesi sırasında yazar, Proje Yönetiminin; Genel Proje Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kalite Yönetimi, Sözleşme Uygulaması, İş Güvenliği Yönetimi gibi proje alanlarını ve bu alanların proje sürecindeki Ön Tasarım Aşaması, Tasarım Aşaması, İhale Aşaması, Yapım Aşaması, Yapım Sonrası Aşaması gibi aşamalarını ele almıştır. Bu örnek inşaattaki Proje Yönetimi ile CMAA(Construction Management Association Of America – Amerika Proje Yöneticileri Derneği) Proje Yönetimi Uygulama Standartlarını karşılaştırarak aradaki farkları değerlendirmiş ve uygulamacılara yönelik öneriler sunmuştur.
In this study the writer examined an example construction project and evaluated that how the Project Management concept can be applied successfully. To complete a project with minimum cost and optimum duration is possible by carrying out the Project Management process successfully. Actually Project Management is a subject concerning the Owner. However the process of materializing the Owners request consists some sides as contractor, architect and engineer. The writer examined an example project evaluating all these factors. During this examination the writer considered some areas of project like General Project Management, Cost Management, Time Management, Quality Management, Construction Administration, Labor Safety Management and considered some phases of these areas in the project process like Pre-design Phase, Design Phase, Bid and Award Phase, Construction Phase, Post Construction Phase. And at last he compared the Project Management status of this project with CMMA(Construction Management Association Of America) Project Management Application Standards, evaluated the differences and made suggestions for the practitioners.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Proje Yönetimi, Project Management
Alıntı