20. Yüzyıl Teknolojik Ütopyalarının, Hareketlilik, Esneklik / Uyabilirlik Ve Teknoloji Kavramları Bağlamında Çağdaş Konut Tasarımına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Mehmet Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda tasarlanan çağdaş konutların, teknolojik ütopyalardan etkilenmeleri; hareketlilik, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramları bağlamında araştırılmıştır. Çalışmanın amacı son yıllarda tasarlanan çağdaş konutların 20. yüzyıldaki teknolojik ütopyalardan etkilenmelerini hareketlilik, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramları bağlamında araştırmaktır. Oldukça geniş bir konu olan teknolojik ütopya kavramı sınırlandırılmış, tez içeriğinde araştırılan konular kapsam bölümünde ortaya konmuştur. Tezde kapsam içine alınan teknolojik ütopyalar incelenmiştir. Bunlar Buckminister Fuller, Archigram ve Metabolism gruplarının ütopyalarıdır. Bu ütopik projelerin konut tasarımına getirmek istedikleri Hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik yaklaşımları incelenmiştir. Çağdaş konut tasarımlarının ütopyalardan etkilenmelerini ortaya koymak için, ütopyaların taşıdığı ortak özelliklerden yararlanılmıştır. Bu amaçla tezin dördüncü bölümünde bu ortak özellikler ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunlar; hareketlilik yani mobilite, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramlarıdır. (Endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramlarına ise teknoloji olgusunun alt açılımı olarak değinilmiştir.) Tezin beşinci bölümünde günümüzde tasarlanmış çağdaş konut tasarımlarından, bahsedilen teknolojik ütopyalardan esinlenilen konut tasarım örnekleri incelenmiştir. Bunların teknolojik ütopyalardan etkilenmelerini ortaya koymak üzere her örnek proje, kendisiyle ile hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramları açısından ilişki kurulabilen birer teknolojik ütopya ile bu kavramlar aracılığıyla tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar yolu ile ortaya çıkan sonuçlar tezin altıncı bölümünde ifade edilmiştir. Buna göre tezin 20. yüzyılda üretilen teknolojik ütopyalar, son yıllarda tasarlanan çağdaş konutları, Hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramları bağlamında etkilemektedirler. Sonuç bölümünde, ulaşılan sonuçlar detaylı olarak ifade edilmiştir.
In this study, effects of technological utopias on today’s modern house designs were analyzed from mobility, flexibility / adaptability and technology standpoints. The phenomenon of technological utopia, a substantially broad concept, was limited and subtopics of thesis were specified in the scope part. In this thesis, technological utopias were elaborated within the scope of study. These utopias were projects of Buckminister Fuller, Archigram and Metabolist groups. Mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism approaches, attempted to prevail in house design by abovementioned projects were explored. Common characteristics of technological utopias were utilized in order to reveal effects of utopias over today’s modern house designs. Thus, in the fourth chapter, these common characteristics were elaborated seperately These common characteristics were mobility, flexibility / adaptability and the phenomenon of technology. Industrial production and technological optimism were taken as extensions of technology concept. The fifth chapter included assessments of contemporary house design examples which were proposed to be affected by technological utopias. In order to reveal effects of technological utapias, each house design was compared with an utopic project from mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism standpoints in a tabular form. Results of these comparisons were presented in the last chapter. As was seen in the study, technological utopias of 20th century had common characteristics; mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism. The conclusion was that certain contemporary house designs were influenced by utopias of 20th century and their abovementioned common characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
20.Yüzyıl, Ütopya, Teknoloji, Hareketlilik, Esneklik, Uyabilirlik, 20th Century, Utopia, Technology, Mobility, Flexibility, Adaptability
Alıntı