Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Kullanılan Makineli Tüfeklerin Çok Ölçütlü Fayda Modeli İle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünal, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan makineli tüfeklerin Çok Ölçütlü Fayda Modeli ile karşılaştırılması ve en etkin makineli tüfeğin tespit edilmesidir. Çok Ölçütlü Fayda Teorisi yaklaşımı; insanın doğal yapısı ve karmaşık problemlere karşı geliştirilen stratejilerle uyum gösteren analiz ve tahlil aşamalarını içermektedir. Bu çalışma; karar vericinin ölçütleri değerlendirmesine ve bunu ifade etmesine olanak veren Çok Ölçütlü Fayda Modelinin değer atama özelliğine dayandırılarak yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılmış; özellikle alternatif silahların teknik özellikleri dikkate alınmıştır. Uygulama bölümünde kullanılan Çok Ölçütlü Fayda Modeli; ölçüt ve aralıkların belirlenmesi, ölçütler için fayda fonksiyonlarının ve ağırlıklandırma faktörlerinin bulunması, çarpımsal fayda modelinin uygulanması ve alternatiflerin fayda değerlerinin tespit edilmesi aşamalarını içermektedir. Bu çalışma sonucunda; belirlenen ölçütler yardımıyla en etkin makineli tüfek tespit edilmiştir.
This study aims to compare the machine guns which are used in Turkish Armed Forces by using Multi-Attribute Utility Model and determine the most effective machine gun. Multi-Attribute Utility Theory approach includes an analysis procedure, which seems to be in harmony with the nature of human values and the strategies dealing with complexity. This study is based on the value-structuring capabilities of Multi-Attribute Utility Model, which helps decision makers to evaluate the attributes and express their ideas. Many experts’ ideas helped to clarify the procedures and especially technical properties of the alternative guns are considered. Determination of attributes and ranges, determination of utility functions and scaling factors for the attributes, application of multiplicative utility model and determination of the utilities of alternatives are the steps of Multi-Attribute Utility Model used in application part of the study. Finally, the most effective machine gun is determined by means of the attributes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çok ölçütlü karar verme, Çok ölçütlü fayda modeli, Askeri uygulama, Alternatifler arası seçim, Multi-attribute decision making, Multi-attribute utility model, Military application, Alternative selection
Alıntı