Çokdallanmış Poliester Esaslı Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Ahşap Kaplama Malzemesi Olarak Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-09-27
Yazarlar
Şabani, Sümeyye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son 20 yılda, dikkat çekici fiziksel ve kimyasal özellikleri ve topolojik yapılarından dolayı çokdallanmış polimerler üzerinde yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Çok-dallanmış polimerler çok dallı yapılarıyla üç boyutlu dendritik malzeme grubunun bir birimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tezde, akrilat fonsiyonlu çokdallanmış poliesterler sentezlenmiş ve çokdallanmış polimerlerin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla UV-ışınları ile sertleşen ahşap kaplamalarda yeni oligomerler olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, ABn+Bf polikondenzasyon yöntemi kullanılarak yeni birinci ve ikinci jenerasyon çokdallanmış poliesterler sentezlenmiştir. AB2 monomeri olarak 2,2-di(methylol)propionic acid ve Bf çekirdek molekülleri olarak [2,2-bis(4--hidroksietoksi) fenil propan] (HEPA), [2,2-bis(4--hidroksietoksi) fenil 6F propan] (HEPFA) ve 1,4-siklohegzandimetanol (CHDM) esaslı poliester kullanılmıştır. İkinci bölümde çokdallanmış poliesterlerin üretan akrilatları sentezlenmiştir. Çokdallanmış üretan akrilatlar UV-ışınları ile sertleşen çeşitli kaplama formülasyonlarında yeni oligomerler olarak kullanılmıştır. Çokdallanmış ve çok sayıda fonksiyonel grup içeren yapıların yüzey özellikleri, mekanik ve fiziksel özellikler gibi kaplama özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir.
Over the past two decades, hyperbranched polymers have attracted wide attention due to interesting physical/chemical properties as a new class polymers of topological structure. Hyperbranched polymers (HBPs) are highly branched macromolecules with a three-dimensional dendritic architecture. In this thesis, acrylate functionalized hyperbranched polyesters were synthesized and employed as an oligomer in the UV Curable wood coatings to introduce the advantages of hyperbranched polymers into UV Curing Technology. For this purpose, hyperbranched polyesters were synthesized by the polycondensation of 2,2-bis(methylol)propionic acid as AB2 monomer with various Bf core molecules as [2,2-bis(4--hydroxyethoxy) phenyl propane] (HEPA), [2,2-bis(4--hydroxyethoxy) phenyl 6F propane] (HEPFA) and polyester of 1,4- cyclohexanedimethanol (CHDM). In the second stage these hyperbranched polyesters were acrylated to obtain hyperbranched urethaneacrylates. Hyperbranched urethane acrylates were incorporated into the various types of UV curable wood coating formulations as new oligomers. The effects of highly branched structure and the large number of functional groups were evaluated by means of coatings properties such as surface, mechanical and physical properties.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
çokdallanmış polimer, üretan akrilat, Işıkla polimerizasyon, ahşap kaplama, mekanik özellikler, hyperbranched polyester, urethane acrylate, UV-curing, wood coating, mechanical properties
Alıntı