Poli(?-kaprolakton-b-siklo Heksen Oksit) Kopolimer Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durukan, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada poli(?-kaprolakton-b-sikloheksen oksit) kopolimeri sentezlenmiştir. ?-Kaprolaktonu polimerleştirecek “antrasen fonksiyonlu aluminyum alkoksit” başlatıcısı, trietil aluminyum ile 9-antril metanol arasındaki reaksiyon neticesinde elde edilmiştir. Bu başaltıcı kullanılarak ?-kaprolakton polimerleştirilmiştir. Polimerizasyon reaksiyonu “koordinasyon-arayagirme (coordination-insertion)” mekanizmasıyla karakterize edilmiş olup yaşayan polimerizasyondur. ?-Kaprolaktonu yaşayan polimerizasyon tekniğiyle sentezlenmesi molekül ağırlığı kontrol edilebilir dar molekül ağırlığı dağılımına sahip zincirler verir. Antrasen grubu ışığa duyarlı olduğu için EMP+PF-6(N-etoksi-2-metil piridinyum hekzaflorofosfat) tuzu varlığında fotokimyasal katyonik polimerizasyonda kullanma olanağı sağlamaktadır. Bu yüzden antrasen grubu taşıyan poli(?-kaprolakton), poli(?-kaprolakton-b- sikloheksen oksit) blok kopolimer eldesinde kullanılmıştır. EMP+PF-6 tuzu varlığında antrasen fonksiyonlu poli(?-kaprolaktonun) foto uyarıcı olarak fotokimyasal katyonik polimerizasyonu daha uzun dalga boylarına kaydırılabilmesi pratikte uygulanabilirliği sağlanmıştır. Sentezlenen blok kopolimer kimyasal yöntemlerle karakterize edilmiştir. Sonuç olarak poliester-b-polieter blok kopolimeri, “koordinasyon-arayagirme” ve “fotouyarılmış katyonik” polimerizasyon metodları kullanarak iki aşamada sentezlenmiştir. Bu çalışma, özellikle poli(?-kaprolaktonun) biyodegradasyonda kullanımına yönelik eksikliklerin giderilmesi ve bu tür kombinasyonların gerçekleştirilmesi bakımından ileri malzemelerin sentezine katkı sağlayacaktır.
In this study Poly(?-caprolactone-b-cyclohexene oxide) copolymer has synthesized and characterized. The initiator that was used to polymerize ?-caprolactone, prepared by the reaction between triethly aluminum and 9-anthryl methanol. The “coordination-insertion” type polymerization of ?-caprolactone is perfectly living and yields exclusively linear polyester of predictable molecular weight with a narrow molecular weight distribution. Since anthracene group is sensitive to light, it can be used in the “photosensitized cationic” polymerization in the presence of EMP+PF-6 (N-etoxy-2-methyl pyridinium hexaflorophosphate) salt. ?-Caprolactone carrying functional anthracene group used as photosensitizers for polymerization of cyclohexene oxide give rise to the formation of a block copolymer. ?-Caprolactone carrying functional anthracene group used as photosensitizers in the presence of EMP+PF-6 for block copolymerization of cyclohexene oxide which revealed that photosensitizer group in the presence of EMP+PF-6 make possible to polymerize monomers at higher wavelength in the photosensitized cationic polymeriztion. Block copolymer characterized by chemical methods. In conclusion, polyester-b-polyether chain was synthesized via “coordination-insertion” and “photosensitized cationic” routes that provide a versatile two-stage method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Koordinasyon-Arayagirme, EMP+PF-6, Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyon, ?-Kaprolakton ve Sikloheksen oksit, :?-Caprolactone, Coordination-İnsertion, Cyclohexene Oxide, EMP+PF-6, Photosensitized Cationic
Alıntı