Kanban Sistem Tasarımı Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bağcı, Ulaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada , üretim ortamında tecrübelere dayalı oluşturulmuş kabullerin , akademik bir makaleden hareket ile iyileştirilmesi ve sistem yapısına göre optimizasyonu sağlanmıştır. Yapılmış olan kabullerdeki yüksek orandaki emniyet stok seviyesi , yapılan incelemeler ve ölçümler doğrultusunda saptanan sistem karakteristiğine en uygun kanban sayısı hesaplama yöntemi yardımı ile yeniden güncellenmştir. Yapılan ölçüm sonuçları analiz edilmiş , seçilen hesaplama yönteminde bu veriler kullanılmış ve yeni sürecin yapısı elde edilen sonuçlara göre oluşturulmuştur. Oluşturulan yeni yapı ve sistemin gerekleri , yatırım tutarı , maliyet kalemleri daha önceki sistem ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve özet bir tablo olarak oluşturulmuştur. Yeni oluşturulmuş akış ve adımlar ile elde edilen tasarruf ve kazançlar kısaca özetlenmiş , çalışmanın son kısmında ise , bu ve benzeri çalışmalar ile azaltılacak stok seviyesinin yaratacağı iyileştirme fırsatlarından bahsedilmiştir.
In this study , based on an academical article , the approvals and the constraints according to experiences of real manufacturing life , were improved and optimized. Former high safety stock level was renovated with the help of optimum calculation method which was supported with alternative kanban calculation formulas due to system structure. Datas collected and results of measurements were analyzed , the structure and the design of the new system was formed according to outputs of this analysis. A summary table , which contains the needs of the system , investments and savings , was formed. This summary table shows the results of the analysis of before and after situation of the process. In the final section of the study , the improvement opportunities for that kind of systems with decreasing stock level were emphasized with support of that kind of studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Tam Zamanında Üretim, Esnek Üretim Sistemleri, Yalın Üretim, Çekme Sistemleri, Kanban Sistemi, Senkronize Malzeme Akışı., Just In Time Manufacturing, Flexible Manufacturing Systems, Lean Production, Pull Flow, Kanban System, Synchronous Material Flow.
Alıntı