Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Küçük Ölçekli Projeler Fonunun Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sezgin, Ervin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı küçük ölçekli sınır ötesi işbirliği projelerinin yerel topluluklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Genelde küçük ölçekli işbirliği projelerinin, özelde de AB’nin Ortak Küçük Projeler Fonu ile gerçekleşen projelerin yerel toplulukların kalkınmasında ve bütünleşmesinde olumlu yönde rol oynadıkları iddia edilmektedir. Bu amaçla fon desteği ile uygulanan projeler hakkında farklı Avrupa ülkelerini kapsayan bir araştırma yapılmış ve bulguları desteklemek amacı ile bir anket düzenlenmiştir. Araştırmanın bulguları, bütünleşme, kalkınma, katılım ve sürdürülebilirlik ana başlıkları üzerinden tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında sınır ötesi işbirliği, üç temel aşamada değerlendirilmektedir. Kavramsal çerçevesi, dünyadan örnekler sunularak tartışılmakta; Avrupa Birliği kapsamında kurumsal bir olgu olarak değerlendirilmekte ve son olarak Ortak Küçük Projeler Fonu vasıtasıyla yerel topluluklar ve gündelik hayatlar üzerindeki etkileri irdelenmektedir.
This study aims to evaluate small projects and their impacts on local communities. It is argued that small co-operation projects in general and more specifically the Joint Small Projects Fund (JSPF) of the European Union have a special importance in the development of border regions and generating integration among local communities bordering each other. For this purpose, a research containing a case study and a supplementary questionnaire, were designed and applied to several beneficiaries of the JSPF from different countries of Europe. Main findings that were discussed, focus on integration, development, participation and continuity generated through applied projects with the support of JSPF.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Sınır ötesi işbirliği, Avrupa Birliği, Küçük Ölçekli Projeler Fonu, Cross- border co-operation, European Union, JSPF
Alıntı