Yaratıcı Drama Ve Orff Yaklaşımı Çerçevesinde Okul Öncesi Eğitimde Oyun Kavramı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Asımoğlu, Seray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Oyun; geleneksel olarak var olan kurallar çerçevesinde, ilkel yaşamdan günümüze kadar gelmiş, bir anlamda doğaçlamadan ortaya çıkan, insanoğlunun vazgeçilmez doğal bir eylemidir. Bebeklikten başlayarak, en yoğun olarak erken çocukluk döneminde kendini gösteren oyun kavramı, yetişkinlik döneminde de zaman zaman ihtiyaç duyulan fiziksel veya zihinsel veya her ikisini birden içine alan aktivite durumudur. Erken çocukluk eğitiminin verildiği okul öncesi eğitimde; 6 yaşa kadar olan süreç boyunca çocukların öğrendikleri her şey, gençlik ve yetişkinlik zamanlarındaki bütün hayatlarını olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Zihinsel gelişimin % 70'inin bu dönem içinde tamamlandığı düşünüldüğünde, okul öncesi eğitimin ne kadar önemli bir olgu olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; çocuğun, zihinsel ve bedensel gelişimini göz önünde bulundurduğumuzda, bu eğitim sürecini en iyi şekilde ve verimli olarak tamamlamak önceliklere ebeveynlerin, sonrasında okul öncesi eğitim kurumlarının görevidir. Çocuk; her şeyi oyun oynayarak öğrenir, çünkü oyun oynamak onun doğasında vardır. Oyun oynama isteğinin en yoğun olduğu okul öncesi dönemde çocuk; çeşitli oyunlarla çevresindekileri ve kendini tanır, paylaşmayı, iletişim kurmayı, kendini ifade edebilmeyi, yardımlaşmayı ve daha birçok olguyu farkında olmadan oyun içinde öğrenir. Okul öncesi eğitim kurumları da dahil olmak üzere; son yıllarda eğitim kurumlarında seçime bağlı olarak uygulanan bazı müzik ve bedensel eğitim modelleri vardır. Gerek Yaratıcı Drama gerekse Orff Yaklaşımı çalışmalarının oyun temelli olması, bu eğitim sürecindeki çocukların oyunla öğrenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda; Yaratıcı Drama ve Orff Yaklaşımı ile yapılan çalışmalar çocuklar üzerinde oldukça verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada üzerinde durulan temel konu; okul öncesi eğitim kurumlarında oyun kavramının, geleneksel halk oyunları bağlamında Yaratıcı Drama ve Orff Yaklaşımı kullanılarak uygulanabilirliğini göstermek ve bu yaklaşımların, gelişim sürecinde olan çocuklara faydalarını saptayabilmektir. Sonuç olarak; okul öncesi eğitimin amaç, görev ve sorumluluklarının bilinmesi, okul öncesi eğitim sürecindeki çocukların bedensel ve zihinsel gelişim aşamalarını da göz önünde bulundurmak, yapılan gözlem çalışmalarının ışığında değerlendirme yapabilmek için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda; araştırma sürecinin sonunda, hem Orff Yaklaşımı temel alınarak, daha sonrasında da Yaratıcı Drama temel alınarak, geleneksel Halk Oyunlarımızdan Elazığ Yöresi Çayda Çıra Oyunu, bu yaklaşımlara uygun olarak kurgulanmış ve çocuklara farklı birer deneyim kazandırılmıştır. Geleneksel halk oyunları bağlamında düşünüldüğünde; her iki yaklaşımın da hem oyun temelli hem de uygulandığı her ülkenin kendi geleneksel oyun ve danslarını içinde bulundurması bakımından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Oyun, Okul Öncesi Eğitim, Yaratıcı Drama, Orff Yaklaşımı.
Game, traditionally existing in a set of rules from the very onset of humanity until modern days, and arising from improvisation in a sense, is an indispensable and natural activity. The concept of game, starting from babyhood and appearing most blatantly in early childhood, is a human action that requires physical effort and mental exercise, or both at the same, and is strongly needed even in adulthood period from time to time. In pre-school education in which early childhood education is given, everything children learn affect their life in teenage and adulthood periods in a positive or negative way. Considering 70% of mental development is completed in this period, the importance of the concept of pre-school education stands out more distinctly. In this sense, if we take mental and physical development of children into consideration, growing up through a healthy and efficient development period is in parents? responsibility first; then the education institutions?. Children learn everything by playing games as playing games is instinctive to their nature. Children get to know themselves and the others, learn sharing, communication, telling their needs, express themselves, helping each other, and many humane values even without knowing during pre-school education in which the desire and need to play games is strongest. In recent years, there have been some musical and physical education models applied in education institutions, also including pre-school education institutions. Depending on Creative Drama and Orff Approach, both of which are game-based, education with games shows us the extent of the importance of games in this point. In this context, studies on Creative Drama and Orff Approach help teachers and researchers take efficient and productive results. Main focus in this study is to show the applicability of concept of game in pre-school education institutions using Creative Drama and Orff Approach and to determine the benefits and positive aspects to children of these approaches in their development period. All in all, understanding the responsibilities and purposes of pre-school education is vital in, also considering the steps of physical and mental development of children in their pre-school education, reviewing and evaluating the concept in the light of studies done in this field. In this sense, at the end of this study, ?Çayda Çıra? (?Candle in the River?) one of traditional Turkish folklore dances from Elazığ city, is built and fictionalized based on both Orff Approach and Creative Drama, respectively, and this helped children go through a different experience. When considered in the context of traditional folklore dances, these two approaches have a crucial place as they are based on playing game and include the traditional games and dances in every country they are applied. Key Words: Game, Pre-School Education, Creative Drama, Orff Approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Anahtar kelimeler
Oyun, Okul Öncesi Eğitim, Yaratıcı Drama, Game, Pre-School Education, Creative Drama
Alıntı