Fonksiyonlu Heterosiklik Halka Hedefli Çıkış Bileşikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Kaya, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
?,ß,- Doymamış ketonların ve ?,ß,- doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak, dihidro furan türevleri ve dihidro benzoksepin türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde, ?,ß,?,?- doymamış dikarbonil bileşiklerinin Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) reaksiyonları incelenmiştir. Bu amaçla, önce hedefli olarak ?-konumunda fenil grubu içeren, ?,ß,?,?--doymamış dikarbonil (sinnamaliden asetilaseton, sinnamaliden dietilmalonat, sinnamaliden etilasetoasetat) bileşikleri sentezlenmiş ve spektroskopik olarak yapı tanımlanmaları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen çıkış bileşikleri dimetil diazomalonat ile reaksiyona konulmuştur. Çalışmalar sonucunda, [1,5]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro furan türevleri ve [1,7]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro oksepin türevlerinin oluştuğu gözlenmişitir.
Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of αβ-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives and dihydrobenzoxepine derivatives. In this thesis, Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of α, β,γ,δ- unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this purpose, firstly, three similar α, β,γ,δ-unsaturated dicarbonyl compounds (cinnamalidene acetylacetone, cinnamalidene diethylmalonate and cinnamalidene ethylacetoacetate) having phenyl group at their δ –position were synthesized. This starting compounds were reacted with dimethyl diazomalonate. In the result of this study, it was determined that dihydrofuran derivatives by [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrooxepine derivatives by [1,7]- electrocyclic ring closure products were formed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
α, β, doymamış dikarbonil bileşikleri, dimetil diazomalonat, Cu(acac)2 katalizörü, unsaturated dicarbonyl compounds, dimethyl diazomalonate, Cu(acac)2 catalyst
Alıntı