Kentsel Yeşil Yollar Ve Planlama Stratejisi: İstanbul Haliç İçin Bir Planlama Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hoşgör, Zerrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada son yıllarda peyzaj planlamasında yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkan yeşil yollar kavramı, gelişen kentsel yerleşmelerde sürekliliğin sağlanmasında kentsel altyapı sistemlerinin bir alt sistemi olarak vurgulanmıştır. Dünya üzerinde uygulanmış ve önerilen yeşil yol planlama örneklerinin sağladığı yararlar saptanmış ve çalışma ile kentsel baskılar altındaki İstanbul için yeşil yolların, yeşil alanların korunmasında bir çözüm olduğunu vurgulamak amaçlanmıştır. Çalışma içerisinde kentsel sistemlerin ve özellikle açık alan sistemlerinin kentlerin şekillenmesi üzerindeki önemi vurgulanarak, yeşil altyapı sistemi olarak yeşil yollar açıklanmış ve İstanbul’a uygulanabilirliği yerel ölçekte değerlendirilmiştir. Yeşil yol sisteminin sunduğu lineer bağlantı olanaklarının, Haliç’teki problemler için bir çözüm sunduğu yapılan alansal analiz çalışmaları sonucunda saptanmış ve lineer hatların, İstanbul kentinde minimum alan ile maksimum kalitede bir yeşil ağ sistemi oluşturulmasının yararlarını sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Yeşil yolların İstanbul’da insanların kent içinde doğa ile iç içe olabileceği, günlük hayatın stresinden kaçabilecekleri ve rekreasyonel olanaklar sunacak birleştirilmiş bir lineer hat oluşturulmasına imkan tanıyacağı görülmüştür.
In this project, greenways that appear in landscape planning in the last years, was emphasized as a sub-system of the urban infrastructure for providing the sustainability in developed urban settlements. It was determined the benefits of the greenway planning examples that are applied and proposed in the world and with this study it was aimed to emphasize the greenway planning like a solution for Istanbul which is under urbanization pressure. The affect of the urban systems and especially open space system on giving a form to cities was emphasized and it was explained the greenway as a green infrastructure system and determined its feasibility to Istanbul in the local scale. At the end of the area analysis and assesment, it was determined the linear connectivity of the greenway present a solution for the problems of the Golden Horn and concluded the linear lines will provide benefits of the creating green network with minimum area and maximum quality in Istanbul. It was seen that the greenway will provide opportunities for people to interact with the natural environment in the city, escape from the daily stress and present the recreational opportunities with a linear line in Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Yeşil yol, lineer, bağlantı, açık alan sistemi, ağ sistemi, Greenway, linear, connectivity, open space system, network
Alıntı