Türk Firmalarının Sermaye Yapılarını Belirleyen Unsurlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Bahçeli, Gökalp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmuş endüstriyel ve ticari firmaların sermaye yapılarının hangi unsurlardan etkilendiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya baz olarak 1995-2000 yıllan arasındaki veriler alınmıştır. Sermaye yapısı firmaların çeşitli borç/özsermaye oranlan ile temsil edilmiş, sermaye yapısını etkileyen unsurlar ise temelde bilanço ve gelir tablosuna ait parametrelerden seçilmiştir, incelemeye tabi tutulan unsurlar; firma büyüklüğü, firma karlılığı, operasyonel kaldıraç, varlık dönüş hızı, iş riski ve firma büyüme hızıdır. Söz konusu unsurların etkilerini dış ekonomik çevreden yalıtabilmek için piyasa faiz oram, GSMH ve bankacılık sektörü kredi hacmi değişkenleri makro değişkenler olarak modele eklenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, firma büyüklüğü, firma karlılığı ve varlık dönüş hızının sermaye yapısı üzerinde etkili unsurlar olduklan söylenebilir. Araştırmanın bir yan ürünü olarak kredi hacminin makro ekonomik değişkenler arasında en çok etkiye sahip * olduğu, diğer makro ekonomik değişkenlerin ise firmaların sermaye yapılan üzerinde etkili olmadıklan söylenebilmektedir.
In this study, the determinants of capital structure of the Turkish Companies that are quoted in Istanbul Stock Exchange are investigated. The basis for the empirical study is the financial data of the years 1995-2000. Capital structure is represented by the various debt/equity ratios, while the determinants of capital structure are selected from different parameters of balance sheet and income statements. The determinants that are included in the study are company size, company profitability, operational leverage, asset turnover rate, business risk and growth ratio. Macro economic variables like interest rate, per capita GDP and banking sector debt supply to private companies are included in the model in order to isolate the effects of the macroeconomic environment on the proposed micro determinants. The findings of the empirical study show that company size, company profitability and asset turnover rate are effective on capital structure. One of the secondary products of the study is that banking sector debt supply to private companies is the only effective macroeconomic variable among.the chosen three factors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003
Anahtar kelimeler
Sermaye Yapısı, Borçlanma, Borç, İşletme, Firmalar, Capital Structure, Corporate Borrowing, Debt, Business Administration, Firms
Alıntı