“sipariş İçin Mühendislik” Türü Şirketler İçin Kurumsal Kaynak Planlama Ve Proje Yönetimi Yazılımlarının Uygunluklarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Karabağ, Ahu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde üretim süreçlerinin daha çok müşteri odaklı yapıya yönelmesiyle önemi artan sipariş odaklı üretim sistemleri arasında, tasarımdan üretime tüm beklentilere cevap vermeyi amaçlayan sistem olarak “Sipariş için Mühendislik” yapıları göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, “Sipariş için Mühendislik” türü şirketler için kurumsal kaynak planlama ve proje yönetimi yazılımlarının uygunluklarını karşılaştırmak için; öncelikle sipariş için mühendislik yapısındaki şirketlerde kullanılan yazılımlar ve Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren tersanelerin kullandıkları Üretim Planlama Sistemleri incelenmiş, bu planlama sistemleri içerisinde yer alan yönetim bileşenlerinin önem derecesini ve gerekliliğini belirlemek amacıyla tersanelerde görev alan planlama veya üretim sorumluları hedef alınarak bir anket çalışması yürütülmüş ve özellikle Kurumsal Kaynak Planlaması ve Proje Yönetimi sistemlerinin bu yönetim bileşenleri tabanında değerlendirilmesi gerçekleştirilerek hangi üretim yapısına hangi planlama sisteminin uygulanması gerekliliği ortaya konulmuştur.
All the present day, customer focused production systems have became critically important; especially engineer to order systems have started to be applied more efficiently which aims to respond to all expectations from design process to delivery. In this study, to compare the applicability of Enterprise Resource Planning and Project Management software for engineer to order companies; ERP and PM software have been researched that used at ETO companies and the planning systems have been analyzed that used at the shipyards which are located in Tuzla Shipyards Region, to degree the importance of the managing functions within the planning systems a survey application has been arranged with the planning or manufacturing responsible charged at the shipyards, and especially Enterprise Resource Planning Systems and Project Management Systems have been evaluated due to managing functions content. As result, critical factors for system selection have been determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sipariş için Mühendislik, Kurumsal Kaynak Planlaması, Proje Yönetimi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Engineer-to-order, Enterprise Resource Planning, Project Management, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Alıntı