Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin Ege denizindeki Türkiye-Yunanistan sorunlarına etkilerinin incelenmesi ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cesur, Olgun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez araştırmasıyla, Avrupa Birliği (AB)’ne giriş sürecinin Ege Denizi’ndeki Türk - Yunan sorunlarına etkilerinin neler olabileceği ve bu kapsamda Türkiye’nin milli menfaatlerine en uygun çözüm yollarının neler olabileceği konusuna cevap aranmıştır. Ege Denizi’ne ilişkin sorunlar kapsamında; karasularının genişletilmesi sorunu, kıta sahanlığının saptanması sorunu, silahsızlandırılmış statüdeki adaların silahlandırılması sorunu, hava sahası ve uçuş bildirim bölgesi (Flight Information Region-FIR) sorumluluklarına ilişkin sorunlar, egemenliği uluslar arası andlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK) sorunu, ve denizde arama - kurtarma (SAR) sorumluluk sahası sorunları tarafların görüşlerine yer verilerek incelenmiştir. AB ile ilişkiler çerçevesindeki sorunlar kapsamında; AB çerçevesindeki sorunlar, uyuşmazlıkların AB yükümlülükleri çerçevesinde çözülmesi olasılığı, Türkiye nin AB’ne üyeliği ve karşıt Yunan politikaları, iç ve dış politika kaygılarının ilişkilere etkisi, Uluslar Arası Adalet Divanı (UAD) ve Yunanistan tarafından yürütülen Ege için çözüm arayışları incelenmiştir.
In this thesis we tried to seek answers to the issue of what will be the effects of Turkey’s EU entry process on the Agean Sea related conflicts between Turkey and Greece and in this context what would be the best solution for Turkey’s national interests. Within the context of Egean Sea related issues; Extension of territorial waters, determination of continantal shelf, armament of islands under disarmament status, air space and FIR ( Flight Information Region) responsibilities, The islands,islets and rocks whose soverignity were not transferred under international treaties, and SAR ( Search and Rescue) at sea responsibilities, the approach of both sides are discussed. On the basis of EU relations; probability of solution of the issues and discrepancies within the framework of EU obligations, Greek policies in favour and in opposition to Turkey’s EU entrance,effects of domestic/foreign policy concerns to the relations, Efforts to seek solution in Aegean Sea by Greece and International Justice Council were studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Avrupa Birliği, Ege sorunları, Karasuları, Kıta Sahanlığı, Yunanistan, EU, Aegean Sea issues, territorial waters, continental shelf, Greece.
Alıntı