Shell Ve Aashto 93 Yöntemlerindeki Parametrelerin Değişiminin Sonuca Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Berberoğlu, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada esnek yol üstyapısının tasarımı yapılırken dikkate alınan parametrelerin değişimi incelenmiş ve etkileri araştırılmıştır. Shell Üstyapı Tasarım Yönteminin nasıl ortaya çıktığı hangi tasarım verilerinin dikkate alındığı ve yöntemi hangi bilgisayar programlarının desteklediği konu edilmiş. sonunda tasarım değişkenlerinin asfalt kaplama tabakası kalınlığını nasıl etkilediği incelenmiştir. AASHTO 93 yönteminde hata payını azaltmak için güvenilirlik ve standart sapmanın bir fonksiyonu olan Güvenilirlik Faktöründen, drenaj özelliklerini hesaba katmak için Drenaj Faktörü’nden, performansı etkileyen taban zemini şişmesi ve don kabarmasının oluşturduğu kayıplardan ve taban zemini Resilient (esneklik) modülden söz edilmiştir. Üçüncü bölümün sonunda tasarımda kullanılan parametrelerin üstyapı sayısına etkisi ortaya konmuştur. Asfalt kaplama tabakasının kalınlığını etkileyen parametreler birbirleriyle karşılaştırılmış ve hangi tasarım parametresinin daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.
In this study variation of parameters which are calculated to design flexible pavement and to discuss its effects. Shell Pavement Design Method and how this method has been aroused, according to considered design data and its supported software are mentioned. At the end of this section, how design variables effect on thickness of asphalt layer is investigated. Then at AASHTO 93 (American Association of State Highway and Transportation Officials) o reduce error portion, reliability factor which is a function of reliability and standard deviation, drainage factor to consider drainage specifications, Roadbed Swelling and Frost Heave which influence performance and Roadbed Soil Resilient Modulus are mentioned in this chapter. At the end of the section, effects to pavement number of parameters which are used to dimension are revealed. The parameters which are effective on thickness of asphalt layer are compared and parameter which is the most effective is revealed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Shell Yöntemi, AASHTO 93 Yöntemi, Parametre Değişimi, Shell Method, AASHTO 93 Method, Parameter-s Changing
Alıntı