Perakende Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güz, Gülbin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün rekabetçi iş ortamında kurumlar müşteri ihtiyaç ve beklentilerini etkin şekilde karşılamak için planlama ve bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sistemlerden biri olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, kurumlarda daha önceleri ayrı ayrı ele alınan işlevleri birbirine bağlı bir şekilde kurumun amaçlarını yerine getirmek için çalışan parçalar olarak ele alır ve bundan faydalanarak kurumlardaki her türlü kaynağın verimliliğini üst düzeye çıkarmayı amaçlar. ERP sistemleri denildiğinde ilk olarak akla üretim sektöründe faaliyet gösteren kurumların kaynaklarını etkin ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrolü fonksiyonlarını gerçekleştirmek amaçlı kullanılan yazılım sistemleri gelmektedir. Fakat günümüzde rekabetin artmasıyla birlikte diğer sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar da kaynaklarını etkin ve verimli şekilde planlama, koordine etme ve kontrol etme amacıyla ERP sistemlerine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak ERP sistemleri tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada kurumsal kaynak planlama sistemleri ve perakende sektöründeki uygulamaları incelenmiştir.
In today’s competitive business environment, corporations need certain planning and information systems to meet the needs and expectations of their customers’ efficiently. As one of these systems, Enterprise Resource Planning (ERP) systems handle the functions as related items that work together to help the company attain its goals, while they were originally treated individually and thus aim to maximize the efficiency of all kinds of sources in corporations. When we mention the ERP systems, we think at first the software systems which are used for realizing the effective and productive planning, coordinating and controlling functions of enterprise resources of the companies performing acivity in production sector. But today, in parallel with the growth in competition, the companies from all sectors now feel the need of ERP systems with the purpose of effective and productive planning, coordinating and controlling functions of their resources. As a result the ERP systems are used widespread in all sectors today. In this study the enterprise resource planning systems and the application in retail sector has been researched.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
kurumsal kaynak planlaması, ERP, perakende sektörü, satış ve dağıtım, SAP, enterprise resource planning, ERP, retail sector, sales and distribution, SAP
Alıntı