Türkiye’nin Enerji Yatırımlarının Planlanması Sürecinin Bulanık Ahp Yöntemi İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-24
Yazarlar
Atçı, Muhittin Emir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yenilenebilir enerji alanında son dönemlerde yapılan çalışmaların da iş ve politik alandaki karar vericilerin kullanabileceği şekilde yapılması dikkat çekicidir. Karar vermenin karışık olduğu durumlarda sistemin tasarlanması ve karar sürecine bu etkinin en az şekilde etki etmesini sağlamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan Bulanık AHP yöntemi son zamanlarda enerji alanında farklı alternatiflerin ulusal düzeyde değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Analiz tarafında her bir detayın sistem içindeki önemi büyüktür ve birçok karar vericinin sürece alınması ve kararların birleştirilmesi tarafında önemli artıları bulunan bu yöntemin kullanılması da buna dayanmaktadır. Tez kapsamında son yıllarda önemli gelişmelere tanıklık eden enerji kaynakları ele alınmıştır. Küresel eğilimin nereye gittiği ülkemizdeki durum analizlerinin yapılması ile sentezlenerek ulusal düzeyde nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğine yönelik değişik seçimlere ulaşmamızda yardımcı olabilmesi amaçlanarak detaylandırılmıştır. Karar vericilerin mühendislerden oluştuğu göz önünde bulundurularak, iş dünyasının görüşleri de önemli ölçütte verilerek kararın daha efektif olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu tezde yapılan çalışmanın enerji alanında ileriye dönük çalışmalara yardımcı olacağı ve bu tarz katma değeri büyük ölçekteki çalışmalara teşvik eden bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
In recent years, studies in the field of renewable energy are remarkable which made available to decision makers to use them in political and business areas. There are lots of methods which provide to design the systems where decision making is complex and to minimize the effect of this. The fuzzy AHP method in the energy field has recently been used to evaluate different energy alternatives at the national level. In the analysis side, every detail has an important part in the system and the system is based on evaluation of lots of decision makers and combining the decisions which are the most important benefits of the method. In the scope of the thesis, energy sources that witnessed important developments in recent years are discussed. Global trend is detailed by synthesizing with case analysis of our country and drawing a road map that can help us to achieve different choices at the national level. It is tried to obtain more optimal decision by giving business world views, considering that the decision makers are formed with engineers. It is thought that the study in this thesis will help to other studies in the field of energy and be a resource that can add value and encourage large-scale studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
yenilenebilir enerji, karar verici, bulanık AHP, renewable energy, decision maker, fuzzy AHP
Alıntı