Amonyum Halojenler, Amonyak, Buz Ve Sodyum Nitrit’te Faz Geçişlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tarı, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, amonyum halojenler, amonyak, buz sistemleri için faz eğrisi denklemleri hesaplanmış, basıncın sıcaklık ile değişimi incelenmiştir. Ayrıca, amonyum halojenlerin faz geçişleri için, Brom konsantrasyonunun sıcaklık ile değişimi incelenmiştir. Bu hesaplama yapılırken ortalama alan teorisi kullanılmıştır. Hesaplanan faz eğrisi denklemleri deneysel verilere fit edilmiştir. Kaynaklarda verilen ve deneysel olarak elde edilmiş faz diyagramları ile elde edilen faz diyagramları arasında iyi uyum gözlenmiştir. Bu da, bu yöntemin faz eğrisi denklemlerini elde etmek için kullanılabileceğini göstermektedir. Sodyum nitrit sistemi için ise, Dvorak modelini kullanarak paraelektrik–ferroelektrik faz geçişini ikinci derece faz geçişi alarak düzen parametresi , sıcaklığın fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan düzen parametresi, kaynaklardan alınan deneysel düzen parametresi verisine fit edilerek, sodyum nitritte faz geçişi yakınlarında kendiliğinden polarizasyon, sıcaklığın fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. Hesapladığımız kendiliğinden polarizasyon deneysel olarak ölçülen değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçta iyi bir uyum içinde oldukları görülmüştür.
In this study, phase line equations of ammonium halides, ammonia and ice have been calculated and the temperature dependence of pressure have been studied. Temperature dependence of Brom concentration have also been studied by means of mean field theory for phase line equations of ammonium halides. A good agreement between calculated and experimentally obtained phase line equations have been obtained by fitting calculated and experimentally observed values. This shows that this method can be used for calculating phase line equations. For sodium nitrite system, the order parameter as a function of temperature have ben calculated in sodium nitrite using the Dvorak model by taking the paraelectric–ferroelectric phase transition as a second order. By fitting calculated order parameter to the experimental data from the literature spontaneous polarization was calculated as a function of temperature close to the phase transition considered in sodium nitrite. Our calculated values for the spontaneous polarization of sodium nitrite are compared with the experimentally measured values. Our calculated values agree very well with the experimental data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Faz diyagramı, ortalama alan teorisi, amonyak, amonyum halojenler, buz, sodyum nitrit., Phase transition, mean field theory, ammonia, ammonium halides, ice, sodium nitrite.
Alıntı