FBE- Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 209
 • Öge
  W-cebirleri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Çatal, Hacı Ahmet ; Hortaçsu,  Mahmut ; 22027 ; Fizik Mühendisliği
  Bu tezde, amacımız literatürdeki çalışmaları tarayarak konformal boyutları (spinieri) k 3.a olan primary alanları bulmaktır. Bunun için Toda Alan Teorilerine geniş olarak yer verdik, I İkinci bölümde, Virasoro Cebrinin ilk ' olarak Sicim Teorilerinde ortaya çıktığını, W-Cebirlerinin ise ilk olarak 2 boyutlu Konformal Alan Teorilerinde ortaya çıktığını ve standart örneğinin' de Zamolodhickov'un W-Cebirleri olduğunu gösterdik. K d> üçüncü bölümde ***-+f e 1J -1 denklemini sağlayan Toda Alanlarının çözümlerinde elde edeceğimiz ~ İ serbest alanlarını Mansfield 'in çözümlerinden doğrudan aldık. (X ) ve v (X ). fonksiyonlarının Wronskian koşulunda yazdığımızda ( N+l ). dereceden bir dif. denklemi sağladığını gösterdik. Bu denklemde türevlerin katsayıları bize ü(jj) Kuantum potansiyellerini verdi, ve bunu SU(3) ve SU(4) grupları için Toda Alan Modellerini yazarak onların çözümlerinden Zamolodhickov' un spin 3,4- primary alanlarını elde ettik. Ek kısmında Virasoro Cebrinin tanıtılması ve W-Cebrinin komütasyon bağıntılarının çıkarılışını sunmaya ayırdık.
 • Öge
  Manyetik alan içindeki hidrojen atomu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Ustaoğlu, Mehmet ; Hacınlıyan, Avadis ; 18822 ; Fizik Mühendisliği
 • Öge
  İki boyutlu kuantum alan teorisinde sonsuz konform simetrisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Gündüz, Şevket ; Hortaçsu, Mahmut ; 22025 ; Fizik Mühendisliği
  Bu tezde, kütlesiz, iki boyutlu etkileşen alan teorileri incelenmiştir. Bunların en önemli özelliği konform dönüşümleri n sonsuz parametreli gurubu altında değişmeziliği (invariance)dır. Operatör cebrini oluşturan yerel alanların, Virasoro cebrinin indirgenemez temsillerine göre sınıflandırılabildiği ; ve korrelasyon fonksiyonlarının konform değişmezlikle belirlenen konform bloklardan elde edilebildiği gösterilmiştir. Dejenere temsillerle ilgili, tamamen çözülebilir konform teoriler incelenmiştir. Bu teorilerde, anomali boyutları ve lineer diferansiyel denklem sistemlerini sağlayan korrelasyon fonksiyonları tam olarak bulunabilmektedir. Bulunan anomali boyutlarına karşılık gelen, ve kapalı bir cebir oluşturan yerel alanlardan minimal konform alan teorisi kurulabilir. Bu teoriler, faz geçişi noktalarında Cphase transition points} iki boyutlu termodinamik sistemlerin kritik davranışlarını belirler. Minimal teorilerin en basiti, iki boyutlu isi ng modelidir. Dotsenko, S. tarafından incelenen diğer bir minimal teori, yani Z Potts modeli de teze eklenmiştir.
 • Öge
  İzotropik yapılarda sıfır dış alan için enerjiye bağımlı süperiletken yasak bandı denklemlerinin kritik bölgede çözümü
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Tüblek, Aytekin ; Yurtseven, Hamit ; 22026 ; Fizik Mühendisliği
  Süper iletken-Normal iletken geçiş sıcaklığı T nin altındaki kritik sıcaklık bölgesi içinde, enerji bağımlı yasak band için integral denklemler varyasyonel bir yaklaşımla çözüldü. Daha i5nc& yapılan birçok çalışmadaki gibi lineer cebrik bir denklem aramak yerine, T için c grafik yöntemlerle çözülmek Üzere transandantal bir bağıntı bulundu. Bulunan kritik sıcaklık bağıntısı kullanılarak izotop etkisi için de bir bağıntı türetildi. Bir grup malzeme için deneysel veriler ve bunlara ait literatürde bulunan parametreler kullanılarak, çalışmamızda elde edilen bağıntılar sayısal olarak test edildi. Ayrıca, süper iletken parametrelerinin birbirleri ile ilişkileri çeşitli grafikler çizilerek incelendi.
 • Öge
  Güneş yüzeyindeki granülasyon
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Kaya, Cennet ; Kandemir, Gülçin ; 66515 ; Fizik Mühendisliği
  Granüller güneş yüzeyi olan fotosferin her tarafından ve her zaman gözlenirler. Güneş ve diğer yıldızlan anlamamız için granüllerin fiziksel yapısını oluşum mekanizmasını incelememiz ve matematiksel model yapabilmemiz gerekmektedir. Güneş yüzeyinde çokgen biçimli, parlak bölgeler olarak gözlenen hücresel yapılara granül denir. Bu parlak bölgeleri birbirinden ayıran koyu renkli dar bölgelere ise granüllerarası yol adı verilir. Granüllerin fotosferin hemen altındaki konveksiyon bölgesinde kaynaklandığı düşünülmektedir. Burada güneş merkezinden radyasyonla taşınan enerji yaklaşık 2x1 05 km kalınlığındaki konveksiyon bölgesine gelince maddenin gaz kabarcıkları biçiminde yükselmesine neden olur. Yukarı doğru genişleyerek yükselen gaz kütlesi halinde daha sonra soğuyarak parçalanır ve yeni granülleri oluşturur. Bu maddenin bir kısmı ise aşağı doğru inerek granüller arası bölgeyi oluşturur. Gözlemciye yaklaşma ve uzaklaşma durumuna göre maviye veya kırmızıya kayma biçiminde Doppler olayına neden olur. Güneşin merkez bölgesinden bize ulaşan ışıkta toplam etkisi spektrum çizgilerinde asimetri kaymaları olarak ortaya çıkar. Granüller konveksiyon bölgesi için oluşturdukları ölçeğe (boyutlar) göre; fotosferik granüller, mezogranüller, süpergranüller ve dev hücreler olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Ayrıca güneş yüzeyindeki bulundukları konuma ve oluşum evresine göre de sınıflandırılır. Bu çalışmada granüllerle ilgili gözlemsel ve kuramsal bilgilerle ilgili yapılmış çizgi asimetri çalışmaları özetlenmektedir. Güneşi ve öteki yıldızlan anlayabilmemiz için granüllerin matematiksel modelinin yapılması gerekmektedir. Fakat bu konudaki gözlemsel kuramsal çalışmalar henüz yetersiz kalmaktadır.