Mekan Bilgisinin Asimetrik Diyalog İle Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-07-10
Yazarlar
Seven, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Herhangi bir X kavramını ele aldığımızda, X kavramı üzerine bir şey söylemek ne demektir? sorusuyla başlanan bu yolculuğa, mekan bilgisinin üretimine paralel olarak düşünülen, X ile kurulan ilişkinin yapısı nasıldır? X ile kurduğumuz bu ilişkide X’e dair söylediğimiz bir şey X’e mi aittir, bize mi? Yoksa her ikisi de birbirini dönüştüren bir süreç olarak mı okunmalıdır? soruları ile devam edilmiştir.  Bu doğrultuda X ile kurulan ilişki, X’in bilgisinin üretimi olarak düşünülerek, bilginin nasıl üretildiğine ilişkin yaklaşımlar özne ve nesneyi konumlandırma biçimleri bakımından irdelenmiştir. Bu yaklaşımlardan biri olarak merkezde konumlandırılan öznenin, nesne üzerindeki tahakkümünün doğurduğu dikeyliğin bir ifadesi olan “X...’dır” statik ve değişmez bir varlık düşüncesini barındırdığından sorunsallaştırılmış, buna karşın varlık bir oluş olarak düşünülerek, ve...ve...ve... bağlantılarıyla yatayda kurulan bir çokluk olarak öznelerarasılık fikri olumlanmıştır.  Bu bağlamda kurulan bu ilişkilerin yapısına ilişkin kavramlaştırmaların, monolog ve diyalog kavramları üzerinden yapıldığı bu tezde, Kartezyen düşüncenin mutlak mekanı ve mekandan ölçüler vasıtasıyla soyutladığı bedeni arasındaki ilişki monolog kavramıyla karşılanırken, buna karşın oluş düşüncesi üzerinden eş zamanlı üretimler olarak kavranan beden mekan ilişkisi, beden mekân kavramıyla ifade edilerek; (diyaloğun asimetrik yapısına vurgu yapmak amacıyla asimetrinin özellikle vurgulandığı) asimetrik diyalog kavramı üzerinden açımlanmıştır.  Tezde bu doğrultuda, monolog kavramıyla ifade edilen; bedeni salt fiziksellik ve ölçüler olarak ele alan bir yaklaşımın, mekanı da yine aynı şekilde tanımlayışı sorunsallaştırırken, diğer taraftan bu durumun bedeni, mekanı ve mekanda gerçekleşmesi olası potansiyelleri kontrol altına alarak iktidar vazifesi gördüğünün vurgusu yapılmıştır. Bu sebeple bedenmekan kavramı bu duruma ilişkin geliştirilmiş bir karşı strateji olarakta okunabilir. Bu bağlamda bedenmekan, bedeni ve dolayısıyla mekanı birbiri üzerinden yeniden, olası çerçeveler ve kodlamaların dışına çıkarak - onlara mesafe alarak - düşünmeyi önerir. Sonuç olarak bedenmekan kavramı üzerinden bedenin ve mekanın eş zamanlı üretimler olduğu fikrinin vurgulandığı bu tezde, bedenmekanın kavram olarak bir neden-sonuç ilişkisinden ziyade bir süreci tariflediği ortaya konulmuş ve bu durumun tasarım pratiğine yansısı bitmemişlik ve belirsizlik kavramları ile ifade edilmiştir.
The journey, started with the question “Whichever X concept we address, what does it mean saying something on X concept?”, has been continued together with the questions, thought in parallel with spatial knowledge production “how is the structure of established relationship with X?” “In this relationship with X, do the things we say on X, belong to us or X?” or else, “Should it be considered as a process which we both produce each other?”. In this respect, the relationship that is established with X, considered as the production of knowledge of X and then the approaches about how knowledge is produced are discussed according to the subject object relations within a conceptual framework in order to examine the relation between body and space. In this context; object-centered approach is dismissed and instead inter-subjectivity is adopted for moving away from the idea of static being to the idea of becoming.  In this thesis, in which conceptualizations are made in terms of monologue and dialogue concepts, regarding the structures of these relations in this sense, while the relationship between the absolute space of Cartesian thought and its abstracted body via dimensions of space is received with monologue concept. By contrast with this, through thought of becoming, comprehended as simultaneous reproductions; the body space relationship by expressing with the concept of body-space is expounded via asymmetric dialogue concept. Based on the subject - object distinction of Cartesian thought, the absolute space which is defined by dualist approach, is considered as a consequence of production by actually defining the body also same point of view (mind – body). At the same time, it is aimed to reveal that repetition of the perspective on body can enable expansion of space as a concept also. The expansion of space as a concept defines the ever-changing boundaries of concept like exactly a balloon and the dynamic structure/pattern which occurred with multitude connections. That’s why thinking space from the thought of becoming, namely thinking it instead of what space is, what space can be during the dialogic relationships which established with body that is rendered as moving by unforeseen experiences. The aim is not to define the concept of space but to approach the necessity of renewing the concept with body. ‘Body-space’ as a concept is suggested in the thesis in order to include the body to space once again which was isolated from the absolute space in Cartesian thought and Euclidian geometry, and with the claim of re-production of space and body according to each other. What is to be achieved with the concept of body-space is to demolish the idea of absolute space that refers to a monologue that causes the passive role of body, and instead, to build a new understanding of body and space that is expounded by a dialogue between them by being distant to already-established frames and taking a look from outside. Therefore, the ‘’dialogue’’ search for a new manner to think the relation of body and space as simultaneous and dynamic, instead of given and stable. The dialogue in the thesis is inspired by the dialogue of Karatani whose aim is to disclose the emphasis of asymmetrical structure of the dialogue. The reason is that a symmetric dialogue built upon the mutual rules and the reduction of the oppositions to each other does not show much difference from a monologue and therefore it is monotonous and has a stabled balance. On the other hand, the asymmetric dialogue is realized in a space of multitude by recognition of the differences instead of crashing them. This asymmetry renders the dialogue mobile and productive thanks to the pulling and pushing forces of the differences in varying directions. While dialogue articulates the question-answer relation, it moves the recurrence of understanding and interpreting the ever-increasing unlimited possibilities.  In this direction, while the body as defined by only physically and measurably is being problematising as well as the definition of space with the same approach, there is also an emphasis on the claim that these kind of definitions serves as a potency that controls the body, space and the possibilities in space. For that reason, body-space can be seen as a counter attack to existing situation. Thus, the body-space suggests rethinking the body, and therefore the space, via each other by staying out of frames and codes up until now and by taking distance. The aim of the thesis is to disclose the relation between body and space with respect the concepts of dialogue and monologue. So that, while the body and its representations is open to rethink and the space is open to redefine, the possibility of preventing the notion of body and space as definite productions in a succession relation. In the second chapter which prepares the conceptual frame of the thesis the questions such as ‘What is the structure of the relation with X?, Does the thing we say about X belong to us or to X?, or ‘Should it be considered as a process which we both produce each other?’ were interpreted via thought of Deleuze under the question of ‘Considering any concept of X, what is to say something on X?’ and after that body-space relation is associated with monologue and dialogue conceptually in order to rethink them with the results.  In third chapter, the effect of virtual way of thinking which claims the object as the known by the subject which is at the center of the dualist system, therefore based on succession and resembles to the monologue is revealed. Monologue stands for a relation where the concepts are reduced to each other in symmetry. As the monologue cannot be expand itself by the tension of the differences for the reason that they are reduced to each other, it creates a balance where the movement is impossible and body and space are stabilized. At the same time, it can be said that monologue controls the all possible potentials in the environment of body and space as it serves as a certain way of power. In this context, novel named Flatland as an allegory was analyzed as well as ruled games, and the situations of architecture where the relation of body and space is considered as monologue is investigated. Within this research, the monologue defines the body as an isolated item because of Cartesian dualism that puts the body and space as complete different things and therefore defines the space as medium for body which is measurable and used for certain kind of needs and practices.  In chapter four, the body-space relation as in a constant mutual affection and therefore as a source of knowledge that arises from the dynamism and becoming of this affection is affirmed in relation to asymmetrical dialogue instead of these concepts interpretation as too absolute distinct and absolute entities. It is asserted that a dialogue which is not asymmetrical is attributed to serve as a monologue and the importance of asymmetry is emphasized. The body-space is defined as asymmetric. Asymmetry is thought to be creative as the body and space is said to be create and mutate each other without establishing rules. At this point ‘body-space’ is suggested as a substitute to express the asymmetric relation between body and space. A theme which favors the possible whatness of body and space has been chosen instead of the definitions of these concepts. Every discipline or study that affirms the explanation of body and space via asymmetric dialogue (architecture, performance etc.) was included to the conceptual frame of the research in order to create possibility to think about ‘body-space’.  All in all, the thesis underscores the monologue-like structure of the discourses that are established under the relation of succession and rooted in the epistemological area of architecture. In this direction, architecture is supported to be open to the differences and a process of becoming by body-space with eliminating the monologue-like discourses and defends the necessity of transcends the concepts of body and space as absolute and final as this kind of understanding in architecture put the discipline in a passive position.  At the end of the research, the thesis presents the possibility of rethinking the architecture by arguing on spatial knowledge in the context of asymmetric dialogue.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
özne, nesne, öznelerarasılık, beden, mekan, bedenmekan, monolog, asimetrik diyalog, subject, object, inter-subjectivity, body, space, body-space, monologue, asymmetrical dialogue
Alıntı