İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etileyen Faktörler Ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şaşmaz, Hilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, inşaat süresel planlamasını etkileyen faktörler incelenmiş ve inşaat sektörü çalışanlarına uygulanan bir anket yardımıyla, bu faktörlerin Türkiye Koşulları’nda süresel planlamaya etki dereceleri belirlenmiştir. Çalışma yapılırken 1989 yılında Mimar Mürvet Türesoy’un hazırladığı “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu yüksek lisans tezindeki anket çalışması temel alınarak, konu “süresel planlama” şeklinde genişletilmiş ve faktör sayısı günümüz koşulları ve yeni kapsam doğrultusunda arttırılmıştır. Anket katılımcıları tarafından her faktöre birden beşe kadar verilen skorların, toplamları ve ortalamaları Excel Tabloları yardımıyla elde edilmiştir. Her faktörün kendi içinde değerlendirilmesiyle ve diğer faktörlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesiyle ulaşılan sonuçlar, profil anketi kısmından elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuş gruplara göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçta da, yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında oluşturulmuş değerlendirme tablolarındaki, faktörlerin önem sıraları ve bunların gruplara göre değişimi ve baz alınan çalışmanın sonuçlarıyla, yapılan yeni çalışmanın sonuçları arasında ortaya çıkmış dikkat çeken farklılıklara değinilmiş, bu konularda yorumlar getirilerek, bazı önerilere yer verilmiştir.
In this study, the factors effecting time planning in the construction projects were examined and their effectiveness under Turkey’s circumstances were determined by using a questionnaire. This study based on the questionnaire which is in the master thesis prepared by Architect Mürvet Türesoy in 1989 about “Time estimating within building production and the factors affecting duration of construction”. The subject expanded to “time planning” and number of factors are increased. For all factors, scores from one to five, which has given by the sector professionals, were used to determine the total and average scores using Excel Tables. Evaluations and comparisons of each factor according to the other factors are examined and explained using data, which was taken from profile part of the questionnaire. In conclusion, results of the questionnaires, which were applied in this study and which were applied in 1989 are compared. These results and differences are examined and some advices are given about the subject.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Proje Yönetimi, Planlama, Süresel Planlama, Project Management, Planning, Time Planning
Alıntı