Nanoyapılı Zno:al Filmlerin Karakterizasyonu Ve Beta Radyasyonunun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Tuğral, Ümüş Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; Al katkılı ZnO filmler sol gel daldırmalı kaplama yöntemiyle üretilmiştir. Soda kireç ve bora silikat camlar altlık malzemesi olarak kullanılmıştır. ZnO:Al filmlerin optik, yapısal ve elektriksel özelikleri optimum üretim parametrelerinin belirlenmesi amacıyla incelenmiştir. Bu amaç doğrultunda, katkı elementi konsantrasyonu, ısıl işlem sıcaklığı ve atmosferi gibi parametrelerin bu özellikler üzerine etkileri incelenmiştir. Numunelerin bir kısmı 2,86 µCi aktivite değerine sahip 90Sr radyoizotop ışımasına maruz bırakılmış ve optik özelliklerdeki değişim gözlenmiştir. Renk parametreleri ve optik özellikler radyasyon öncesi ve sorası incelenmiştir.
In this study Al doped ZnO thin films were produced by sol gel dip coating technique. Soda lime and boro silicate glasses were used as substrate material. ZnO:Al thin films optical, structural and electrical properties were investigated to determine the optimum process conditions and parameters. In accordance with this purpose effects of dopant element concentration, thermal treatment conditions as atmosphere and temperature on these properties were investigated. Some of the samples were exposed beta radiation of 90Sr with 2.86 µCi activity and changing of optical properties was observed. Colour parameters and optical properties of the films were compared before and after irradiation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Sol gel, ZnO:Al, Renk parametleri, Işınlama, Sol gel, ZnO:Al, Colour parameters, radiation
Alıntı