İstanbul Ortaokullarındaki 11-14 Yaş Arası Çocukların Müzik Beğenisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Kuranel, Emrecan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Günümüzde kültürel yaşamı etkileyen en önemli unsurların başında müzik gelmektedir. Müzik gerek sosyal yaşamı gerek kültürel yaşamı biçimleyen özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra yaşanılan bölgedeki kültür de müzik beğenisini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada da 11-14 yaş aralığındaki gençlerin müzik ve sosyal hayat arasındaki bağı irdelenmiştir. Müzik türlerinin yaşanılan bölge ve müzik eğitimi arasındaki ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Günümüz gençliğinin tercih ettiği müziklerin, popüler müzik ve popüler kültür gibi kavramların açıklanmaya açıklandığı çalışmada, ülkemizde icra edilen müzik türleri gözden geçirilmiştir. Genel olarak popüler müzik hakkında bilgi verilmiş ve yeni neslin müzik tercihleri arasındaki ilişkisi incelenmiş, müzik beğenisini belirleme sürecindeki popüler müzik uygulamaları irdelenmiş ve bu süreçte çeşitli önerilerde bulunularak değerlendirmeler yapılmıştır. Buna ek olarak; müzik, insanda zihinsel bir aktivite gerektirdiği için, sosyal araştırmaların bir konusu olarak komplike bir tarihe sahiptir. Karmaşık bir insan aktivitesi olarak müzik algısı, doğal olarak özellikle sosyoloji için bir ilgi alanı olmuştur. Bu durum, dinleyicinin sosyal ve bireysel farklarının göz önüne alınması gerektiğini gösterir. Öğrencilere yapılan çalışmanın içerisinde kültür ve gelir düzeyi gibi farklılıkların olmasının yanı sıra cinsiyet farkı da sonuçlara etki edecek önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu yaştaki bireylerin müzik zevkleri çevresel şartlar, aile yapısı, kültür yapısı gibi birçok sebeple farklılaşmakla birlikte bu farklılığın içinde de cinsiyet gibi birtakım değişkenler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, müziğin sınıflandırıcı etkileri, toplumsal sınıfların tüm bireylerini içine alır. Öyle ki bölgeden bölgeye değişen popüler kavramlar ya da beğenilerin farklılığı o bölge anlayışı hakkında fikir sahibi olmamıza ön ayak olabilir. Burada asıl tartışılması gereken çok az dinlenilen müzik dallarının hangi bölgelerde ortalamanın üstünde veya altında olduğudur. Ortalamanın altında ve üstünde olan okulların özellikleri göz önüne alındığında sonucu etkileyebilecek birçok değişkenin olduğu söylenebilir. Genel olarak ele aldığımızda; Öğrencilerinin kitle iletişim araçları ve öğrenim hayatı yoluyla yönlendirilme sürecinde, müzik beğenisi, popüler kültür ve popüler müzik ile ilgili görüşlerinin neler olduğunu, bölgesel ve ailevi değişkenliklerini de göz önünde bulundurarak açıklamak, derinlemesine analiz etmek, yorumlamak ve aynı zamanda bir şehrin yaşam standartları farklı bölgelerinde yaşayan genç bireylerin müziğe bakışının nasıl değiştiğini bulmak, düzeltilmesi gereken sorunlara ışık tutabilmek çalışmanın temelidir.
Music is one of the most important factors that affect the cultural life in today’s world. It shapes both the cultural and the social lives of people. Otherwise, the culture of area being lived effects the claim of music directly. This study investigated the relationship between the music and the social lives of youngsters between the ages of 11 and 14. It also examined the relationship between music genres, regions, and musical education. With the aim of analyzing the music genres preferred by youngsters, the concepts of popular music and popular culture; the study reviewed the music genres performed in Turkey. It also includes general information about popular music, its relationship with the music preferences of the new generation, the examination of popular music practices during the process of music taste determination, and some suggestions and evaluation for this process. In addition to this, music has a complicated history as a topic of social research because music requires a mental activity in humans. As a complex human activity, music likes are naturally an area of interest especially to sociology. This circumstance indicates that social and individual differences of the listener must be considered. In the study conducted for the students, among the factors such as culture and income level, gender also plays a significant role in the results. Music taste of the individuals in the relevant ages differs with regard to gender as well as many factors such as social conditions, family structure, and cultural structure. In addition, the assortative effects of music include all the individuals of social classes. Therefore, popular concepts and preferences differing regionally provide an insight about the understanding of the region. The real subject to be discussed here is which regions listen to the less preferred music genres above or below the average. When we examine the properties of schools above or below the average, we can see many factors that can affect the result. In conclusion, the aim of the study is (1) to explain and assess the students’ music taste, and views on popular culture and popular music considering the regional and family variability; (2) to analyze in deep, to interpret and to observe how the music taste differ among the young individuals in districts with different living standards; (3) to shed some light on the issues that need to be handled in the guidance process of students through mass media and school life
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Kültürel duyarlılık, Kültürel etki, Müzik, Müzik kültürü, Müzik sanatı, Müziksel beğeni, Ortaokul öğrencileri, Ortaokullar, Popüler kültür, Sosyal beğeni düzeyi, Cultural sensivity, Cultural effect, Music, Music culture, Music art, Musical choices, Secondary school students, Secondary schools, Popular culture, Social appreciation level
Alıntı