Kagir Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Duvarların Hasır Çelik Donatı Ve Kendiliğinden Yerleşen Beton İle Güçlendirilmesinin Deneysel İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ediz, İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, model tuğla duvarlar kullanılarak kagir yapıların; güçlendirilmeden ve kendiliğinden yerleşen beton ve standart beton ile güçlendirildikten sonraki yük altındaki davranışları incelenmiştir. Tuğla duvar, harç ve tuğla gibi iki farklı özelliklere sahip malzemeden oluşan kompozit bir malzemedir. Ülkemiz bir deprem kuşağındadır. Ülkemizde özellikle son dönemde birçok güçlendirme projesi uygulanmıştır. Standart beton ile yapılan güçlendirme projelerinde, güçlendirme kalıplarının darlığından dolayı betonun vibrasyonunun zor olması, betonda boşlukların oluşması, pompalamaktaki güçlükler vb. zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle güçlendirme projelerinde, boşluksuz oluşu, aderansının yüksek olması, vibratöre gerek kalmadan kalıba kendiliğinden yerleşmesi, pompalanabilme kolaylığı, vb. özelliklerinden dolayı kendiliğinden yerleşen beton tercih sebebi olmaktadır. Model tuğla duvar numuneleri değişik seriler halinde yüklemeye tabi tutulmuş, bu sırada yük-deformasyon okumaları kayıt altına alınmıştır. Daha sonra kendiliğinden yerleşen ve standart beton ile güçlendirilerek tekrar yüklemeye tabi tutulmuş bu sırada yine yük-deformasyon okumaları kayıt altına alınmıştır. Deney sonuçlarına göre elde edilen verilere göre yük-deformasyon eğrileri çizilmiştir. Deneysel çalışmadan elde edilen veriler tablolar ve grafik anlatım kullanılarak sunulmuş, değişik serilerde üretilen model tuğla duvarların sonuçları karşılaştırılarak incelenmiştir.
In this study, the behavior of brick structures under load with no reinforcement, with reinforcement made of self compacting concrete and reinforcement with concrete have been examined. Brick wall is a composite material formed of two materials with differing properties; mortar and brick. Our country is on an earthquake belt. In our country especially recently many reinforcement projects have been applied. In the reinforcement projects made with standard concrete, difficulties like the hardship of cement vibration, formation of cavities in the concrete, pumping difficulties etc. are faced because of the narrow nature of the reinforcement molds. Self compacting concrete is preferred especially in reinforcement projects due to its having no cavities, having high adherence, that fact that it settles automatically in the mold without a need for a vibrator, pumping ease etc. The model brick wall samples have been exposed to loading various series and load-deformation readings were recorded. Later they were reinforced with self compacting and standard concrete and the load-deformation readings were again recorded. According to the data obtained in the experiment results load-deformation curves were drawn. The data obtained from experiment results were presented using tables and graphical expression; the results produced in different series of model brick wall have been examined by comparison.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kendiliğinden Yerleşen Beton, Kagir Yapılar, Güçlendirme, Self Compacting Concrete, Brick Structures, Reinforcement
Alıntı