Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel Ve Mekansal Farklılaşmalar; Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-09
Yazarlar
Gezer, Zeynep Ceylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, günümüzde sıkça karşılaşılan tüketim ve kültür kavramlarının biraraya geliş tarzları incelenmiş, bunların kentsel mekanlarda karşımıza nasıl çıktığı ve kentlilerin yaşam tarzlarını, sosyal ilişkilerini nasıl etkilediği tartışılmış, bireylerin kentle kurduğu yeni ilişkilerin izi sürülmüştür. Tüketim olgusu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin bir hayat tarzı olarak sürekli tüketmeye başladığı bir kültür haline gelmiştir. Tezin ikinci bölümünde, tüketimin sosyal, kültürel ve mekansal yönleri ve dönüşümleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 1980’lerle başlayan değişim, 1990 sonları ve 2000’li yıllarda hangi yönde devam ettiği, Nişantaşı semti daha detaylı araştırılarak anlatılmak istenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, Abdi İpekçi Caddesi’nin bu değişimlerden nasıl etkilendiğine odaklanarak, geçmişi ve bugünkü durumu tartışılmıstır. Beşinci ve son bölüm, Abdi İpekçi Caddesi’ne bakılarak, sosyal yapının değişimiyle, günümüz kentlerinin nasıl dönüştüğünün tartışıldığı sonuç bölümüne ayrılmıştır.
In this study, how the terms consumption and culture, which are frequently encountered nowadays, come together in style is analyzed, how we cross path with them in urban spaces, and how they effect living styles of the city dwellers and their social relationships is discussed, and the indivicuals new relationship with the city is trailed. Consumption phenomenon, has become a culture which is constantly expended as a life style by individual’s who live in big cities. For this purpose, social, cultural and locational directions and conversions are explicated in the second chapter of the thesis. In third chapter, Nişantaşı district is studied more detailed to explain the changes in Turkey which started in 1980s, and continued in which direction at the end of 1990s and 2000s. In the fourth chapter of the research, by focusing on how Abdi İpekçi Street has been effected by these changes, the past and the present situation of the street is discussed. The fifth and the last chapter is reserved for the discussion of contemporary cities’ conversion with the changes in social structure by looking into Abdi Ipekci Street.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tüketim kültürü, 1980 sonrası, gündelik hayat, Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi, Consumption culture, after 1980, daily life, Nisantasi, Abdi Ipekci Street
Alıntı