İzmir Kentinde Rekreayon Amaçla Yapılan Kıyı Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi; İzmir-İnciraltı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentleşmenin hızlanması ile metropoliten alanların yoğun kullanımları içinde açık alan ve rekreasyon gerekliliğinin artması, bu etkiler sonucu kıyı kentlerinde kıyılara olan talebin büyük ölçüde yükselmesi, bu istemlerin denetimsizce yer seçimi kıyıların yoğun kullanımı ile sonuçlanması, bu olumsuz gelişmeleri engellemek için Türkiye’ de tarihsel süreç içerisinde çeşitli yasal düzenlemeler yapılması ve Türkiye’ de metropoliten kıyı kentlerinden bir tanesi olan İzmir kentinin rekreasyonel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar nedeni ile de denizden doldurularak kazanılan dolgu alanlarının rekreasyonel amaçla kullanımları konusu irdelenmiştir. İzmir kentinde bu rekreasyonel amaçla kullanılan dolgu alanlarından bir tanesi olan İnciraltı Rekreasyon Alanı bulunduğu kent içerisinde diğer rekreasyonel amaçlı dolgu alanlar içerisinde en büyük alana ve diğerlerinden daha çok ve değişik fonksiyonlara sahip olması dolayısıyla örnek alan olarak seçilmiş ve bu alanın kullanımının ve kullanıcılarının memnuniyet derecelerinin saptanması için anket formu hazırlanarak parkta bulunan kişiler üzerinde uygulanmıştır.
These topics are examined in this study; rapid and uncontrolled urbanization have caused dense structured cities. At the result of this situation, people’s need of open areas has increased. In most of our cities, uncontrolled choice of urban functions has directed people to use coast side of the cities densely. To prevent such negative improvements, some legal arrangements were done in past. In this thesis, recreational needs of Izmir City are being fixed. At the result of such needs, coastal filled areas have been used for the recreational aims. One of the filled areas of Izmir City, Inciralti Recreation Area, was chosen as studying place. The reasons to choose this area are these; Inciralti Recreation Area is one of the biggest coastal filled area and it has various different functions from the others. To be able to learn how the area is used, a questionnaire study was done with people who use this park.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Kıyı, Dolgu alan, Rekreasyon., Coast, Filled Area and Recreation
Alıntı