Altı Sigma ve Türkiye uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Karaköse, Mehmet Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışması, Altı Sigma, Altı Sigma Araçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen uygulama çalışmaları ve Altı Sigma organizasyonunda yönetimin rolü ve katılımına yönelik gerçekleştirilen bir anket çalışmasını içermektedir. Birinci bölümde değişim, değişimin gerekliliği ve kalite kavramı irdelenmiş ve Altı Sigma' ya kadar kalite adına gerçekleşen aşamalar açıklanılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde Altı Sigma' run ne olduğu, tarihsel gelişimi, işletmelere kazandırdıkları anlatılmış ve süreç yönetimi, müşteri, tasarım gibi Toplam kalite Yönetimi' nde de adı geçen bir çok kavramla olan ilişkisi açıklanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölüm, Altı sigma uygulama metodolojisinin beş aşamasını ve bu aşamalarda kullanılan araçları içermektedir. Bu kapsamda her aşamanın ne anlama geldiği, neler yapılması gerektiği, her bir aşamada kullanılan uygulama araçları ve uygulama stratejileri üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde, altı sigma organizasyonunda yer oyuncular ve bu oyuncuları görevleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, her bir rol için gerekli eğitim programına yönelik eğitim içerikleri de ele alınmıştır. Altıcı bölümde, Altı sigma uygulamalarında başarının elde dilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken kritik basan faktörleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, özellikle proje seçimine yönelik olarak, örnek bir proje seçim modeli anlatılmıştır. Yedinci bölümde, Altı Sigma uygulama araçlarından bir kaçının bir tekstil ve kilit işletmesinde uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarım içermektedir. Sekizinci bölümde, altı sigmada yönetimin katılımı ve rolüne ilişkin gerçekleştirilen anket araştırmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Anket araştırması neticesinde yönetimin rolü ve rol önceliği ile başan-yönetim katılımı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölüm olan dokuzuncu bölümde ise, tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen çalışma ve araştırmaların sonuçları ortaya konulmuştur.
This study includes six sigma, six sigma application tools that realized in some companies and a survey study that determines the management role and participation in six sigma organizations. In chapter 1, change, the necessity of change and quality concept were explained and the phases about historical quality process that passed towards six sigma were explained. In chapter 2, what six sigma is, historical development of six sigma, the benefits of six sigma for companies were explained and the relation with the subjects like process management, customer, design concepts that also available in Total Quality Management were fixed. Chapter 3 and 4 include the five phases of six sigma application methodology and the tools that used in these phases. So, what every phase means, what should be done in these phases and the application strategies for six sigma programs were tried to explain. In chapter 5, the information about the roles in six sigma organization and the duties of these roles was given. Also, the training requirements and curriculum for every role were explained. In chapter 6, The critical success factors that affect the success of six sigma program were explained. Especially, a sample project selection model on project selection was showed. In chapter 7, some six sigma application tools that applied a textile and a lock company were explained and the results were expounded. In chapter 8, a survey study about the management participation and role was realized. This study was applied the companies which apply six sigma program in their organization in Turkey. With the survey study, the relation between management role, role priority and six sigma success had been tried to determine. In chapter 9, results, all of the results that can be obtained from thesis and survey study had been explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Kalite kontrol, Türkiye, İstatistiksel yöntemler, Quality control, Turkey, Statistical methods
Alıntı