Modifiye Cam Tozu Kullanılarak Metallerin Uzaklaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-12
Yazarlar
Kaplan, Cennet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bakır, nikel ve kadmiyumunun sulu çözeltilerden uzaklaştırılması amacıyla cam tozu adsorban olarak seçildi. Cam tozları polisodyum fosfat ve kitosan polielektrolitleri ile tabaka tabaka (layer by layer, LbL) metodu kullanılarak kaplandı. Batch (çalkalama) yöntemi kullanılarak modifiye edilmiş cam tozuna metallerin adsorpsiyonu; pH, adsorban miktarı, temas süresi, metal iyon konsantrasyonu parametrelerine bağlı olarak incelendi. Süzüntüde kalan metal iyonu konsantrasyonları atomlaştırıcı olarak hava/asetilen alevinin kullanıldığı alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile tayin edildi. Optimum değerler pH 6, temas süresi 60 dakika, adsorban miktarı 0,7 g ve metal iyon konsantrasyonu 2 ppm olarak bulundu. Modifiye cam tozu kullanılarak sulu çözeltilerden Cu(II), Ni(II) ve Cd(II) metallerinin adsorpsiyonu 0,7 g adsorban miktarı için sırasıyla %85,4 , %74,7 ve %76,6 olarak saptandı. Modifiye cam tozlarının yapısını aydınlatmak amacıyla Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrometri ile analizleri yapıldı. Adsorpsiyon denge çalışmalarından elde edilen sonuçlar Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygulandı. Adsorpsiyon özellikleri incelendiğinde modifiye cam tozunun metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında adsorban olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
In this study, glass powder was chosen as an adsorbent for removal of copper, nickel and cadmium from aqueous solution. Modification of glass powder was carried out by decantation/redispersion cycles of polysodiumphosphate and chitosan using by layer by layer (LbL) method. Parameters on the adsorption of metals such as pH, adsorbent dosage, contact time, initial metal ion concentration were studied using batch adsorption procedure. The concentration of metal ions in supernatant was determined by flame atomic absorption spectrometer equipped with hallow cathode lamp of Cu(II), Ni(II) and Cd(II) as radiation source and air/acetylene burner for atomization. Optimum values are seen at these conditions: pH: 6, 0.7 g adsorbent dosage, 60 minutes contact time, 2 ppm initial metal ion concentration: The heavy metal removal efficiencies for Cu(II), Ni(II) and Cd(II) were 85.4%, 74.7%, 76.6% respectively. To investigate the structure of modified glass powder, Fourier Transformed Infrared Spectroscopic analysis has been achieved. Langmuir and Freundlich isotherm models were applied to describe the adsorption of Cu(II), Ni(II) and Cd(II) onto modified glass powder at the equilibrium. In conclusion, it is thought that glass powder is suitable adsorbent for removal of heavy metals from wastewater.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Adsorpsiyon, Modifiye Cam Tozu, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Tabaka Tabaka Metodu, Adsorption, Modified Glass Powder, Atomic Absorption Spectroscopy, Layer by Layer Method
Alıntı