İnşaat sektöründeki riskler korunma seçenekleri ve inşaat sigortaları

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Gürer, E. Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada 17.02.89 - 07.02.90 tarihleri arasında İs tanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları polikliniğine eritema nodozum şikayeti ile başvuran 40 hasta yaş, cins, lezyonların lokal izasyonu ve muhtemel etyoloji yönünden araştırıldı. Çalışma grubumuzu oluşturan 40 hastadan 37' si (%92.5) kadın, 3'U (X7.5) erkek idi. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında eritema nodozumun en sık 21-40 yaşlar arasında görüldüğü ve bunu 41-50 yaş grubunun izlediği tespit edildi. Lezyonların lokal izasyonu incelendiğinde 28 hastada (X70) bilateral dizaltı yerleşimin hakim olduğu görüldü. Hem dizaltı hem diz üstü lokal izasyon hastaların 4'ünde (%10), tek taraflı yerleşim ise geri kalan 8" inde (X20) gözlendi. 40 vakanın yarısında (%50) üst solunum yolları enfek siyonu (USYE), eritema nodozumun etyolojik faktörü olarak saptandı. Bunu sıklık sırasına göre 5 vaka ile Behçet has talığı (%12.5), 2 vaka ile parazitoz (%5>, 1 vaka ile hami lelik takip etti. USYE'na bağlı 20 eritema nodozum vakasındaki ASO değeri, Yates ki kare testi kullanılarak diğer 20 vaka ile karşılaş tırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. 1 yıllık süre içinde polikliniğimize müracat eden hasta ların içinde eritema nodozum vakalarının %0.2'lik bir preva lansa (görülme hızına) sahip olduğu saptandı.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Anahtar kelimeler
Alıntı