Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin Biçim Grameri Açısından İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Zeynep Varol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin biçim gramerini irdeleyen bu çalışmada, bu dönemi örnek alan günümüz camilerinde görülen biçimsel ve oransal deformasyonlar ortaya koyulmuş ve bu sorunun çözümüne ilişkin bir önerinin temeli atılmıştır. Bu kapsamda İslamiyetin ilk yıllarından Klasik Osmanlı Dönemine kadar olan süreçte cami tipolojisinin geçirdiği evrim irdelenerek, Klasik Osmanlı Dönemi Cami Mimarisinin ve Sinan camilerinin tipolojik özellikleri ortaya koyulmuş ve biçim grameri kuralları oluşturulmuştur. Tezde izlenen yol; çalışmaya temel olacak Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin belli başlı örneklerin şemalarının oluşturulması, şemaların gruplanması, bu gruplara ilişkin biçim grameri kurallarının yazılması, seçilen örnek camilerin biçim grameri kuralları ile formüle edilerek modellenmesi ve günümüz cami mimarisindeki biçimsel ve oransal deformasyonlar ortaya koyularak yazılan gramer kurallarının bu probleme bir çözüm önerisi olarak ele alınması şeklinde sıralanabilir.
In this study which investigates the shape grammar of Classical Ottoman Period Sinan Mosques , the formal and proportional distortions of the current mosque typology is established and the basic principles of a solution is offered for this problem. In this content the evolution of the mosque typology between the first years of Islamic Religion and Classical Ottoman period is investigated, the basic typological features of Classical Ottoman Sinan Mosque Architecture is settled and the shape grammar rules of this typology are written. The method that is followed in this study is, to make the plan schemas of the proper examples of the Classical Ottoman Period Sinan mosques , to group these schemas, to write the shape grammar rules of these groups, to write the formulations of the chosen mosques with their solid models and to establish these rules as a solution offer to the formal and proportional distortion of the current mosque typology.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Klasik Osmanlı Dönemi Cami Mimarisi, Günümüz (1980 sonrası) Cami Mimarisi, Biçim Grameri, Biçimsel Deformasyon, Oransal Deformasyon, Classical Ottoman Period Mosque Architecture, Current (after 1980) Mosque Architecture, Shape Grammer, Shape Distortion, Proportional Distortion
Alıntı