Ortak Girişim Kararlarının Firma Pazar Performansına Etkisinin Bhar Metodu İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alkan, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Firmaların almış oldukları stratejik kararlar ve bu kararların doğurduğu sonuçlar inceleme açısından oldukça zengin malzeme sunmaktadır. Globalleşme ile artan rekabet, şirketlere uygun zamanda uygun stratejiyi uygulama zorunluluğu getirmiştir. Bu çalışmada odaklandığımız ortak girişim bu stratejik kararlardan önemli bir tanesidir. Ortak girişim çeşitleri çeşitli kategorilerde incelenmiş ve analiz yapılmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada firmaların aldıkları ortak girişim kararlarının tespiti ve incelenmesi, şirketlerin uzun dönemli borsa performanslarının ortaya konması ve son olarak ortak girişim kararlarının performansa etkisi incelenmiştir. Bunun için belirlenen 9 sektörden (gıda, hizmet, holding, kâğıt, kimya-bilgisayar, makine-savunma, metal, taş-toprak, tekstil) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören 253 firma içinde 1998–2004 seneleri arasındaki 5 senelik periyoda gerçekleşen 52 ortak girişim olayı değerlendirmeye katılmıştır. Tezin ilk bölümünde ortak girişimin tanımı, kanuni boyutu ve çeşitleri üzerine odaklanılmıştır. İkinci bölümde yöntem ele alınmış ve BHAR yönteminin parametreleri ve detayları incelenmiştir. İkinci bölümün sonunda geliştirilmiş BHAR yaklaşımı tanıtılmış ve avantajlarından bahsedilmiştir. Tezin üçüncü ve son bölümünde, İMKB’de gerçekleşen ortak girişimler ele alınmış ve ortak girişim çeşitleri bazında incelenmiştir. Son aşamada hipotezler ortaya konmuş, analiz edilmiş ve sonuçlar verilmiştir. Çıkan sonuçlar her ne kadar beklenildiği ölçüde tatminkâr cevaplara götürmese de bir takım faydalı bulgulara ulaşılmıştır. Son olarak sonuçların zayıf kalmasının ana sebeplerine değinilmiştir.
The strategic decisions that firms adjudicate and the results of these decisions promise great material for research and study. Competition constantly fed by globalism, has brought to firms the necessity to take proper strategic action at the right time. In this study, we majorly focus on Joint Venture which is one of the most important strategic decisions. With this goal, the joint venture decisions that firms take are determined and examined, afterwards long term performances and the effect of joint ventures to these performances are taken into consideration. For this, through 9 sectors, 253 firms are examined in the 5 year period of 1998 to 2004 and 52 joint venture events are studied. In the first section of the thesis, the description of joint venture, legal dimension and variations are focused. In the second section, the methodology is observed with the parameters and details of BHAR method. In the last part of second section, upgraded BHAR methodology approach and its advantages are presented. In the third and the last section, joint ventures occurred in IMKB are taken into observation and they are examined in the basis of joint venture types. At the last stage, hypotheses are presented analyzed and resulted. Although the outcomes are not as expected, they take us to valuable evidences. Finally, the reasons for these slight results are mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
BHAR, Ortak Girişim, BHAR, Joint Venture
Alıntı