Rüzgar Enerjisi Fayda-maliyet Analizi Ve Hibrit Sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gökçınar, Receb Enes
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya temel anlamda birbiriyle ilişkili iki felaket ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birincisi küresel iklim değişikliği, diğeri ise enerji kaynaklarının giderek tükenmesidir. Ayrıca fosil enerji kaynaklarının gaz salınımları ile belirtilen iklim değişikliğine neden olması tam bir çıkmaz ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yenilenebilir enerji sistemlerine ilgi artmaktadır. Yenilenebilir enerjilerden rüzgâr enerjisi kullanımı son yıllarda hızlı bir artış göstermiş olup, birçok ülkede rüzgâr enerjisi kullanımını teşvik etmek için sabit tarife, karbon vergisi, yeşil sertifika gibi çeşitli teşvikler geliştirilmiştir. Özellikle dolaylı maliyetler göz önüne alındığında rüzgâr enerjisi konvansiyonel enerji sistemlerinden çok daha ekonomik olmaktadır. Dolaylı maliyetleri çevresel ve sosyal etkiler belirlediğinden maliyet açısından hesabı çeşitli yöntemlerle öngörülmektedir. Hammadde ihtiyacının olmaması, santral kurulumunun daha hızlı gerçekleştirilmesi, temiz bir enerji kaynağı olması, işletme maliyetinin düşük olması ve dışa bağımlılığı azaltması rüzgâr enerjisini cazip kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki süreksizlikler sebebiyle ülke ihtiyaçlarını belirli bir oranda karşılayabilmesi veya fosil kaynaklar ile rekabet edebilmesi için dünyada teşvik esasları geliştirilmiştir. Bu teşvikler ile hem yenilenebilir enerjilere dayalı bir sanayi oluşmakta hem de uygulanabilirlikleri yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde ve dünyada rüzgâr potansiyeli belirtilerek rüzgâr enerjisine yönelik teşvik ve uygulamaların maliyet açısından karşılaştırılması yapılmış, ülkemizde rüzgâr enerjisi yatırımını ve kullanımını artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar tanımlanarak, enerjide sürekliliğin ve verimin artırılmasına yönelik rüzgar- hidroelektrik hibrit sistem uygulamalarına değinilmiş ve örnek bir uygulama yapılmıştır
Recently, world has been facing two main disasters; the global climate change which almost depends on the fosil based energy consumption and the other one is the lack of energy reservoirs. These regarding serious issues irresistable increase the attraction towards the renewable energy systems. The consumption of wind energy has increased recently. In several countries, wind energy incentive programmes such as fixed tariff, carbon tax, green certificate have been established and usage of wind energy supply has been increased due to these programmes. When compared with indirect expenses, wind energy becomes more economical than other conventional energy systems. The indirect expenses mostly can not be calculated clearly as it depends on the social and environmental issues Wind energy is considered as a competitive energy source due to its renewable, clean, independent energy supplement, low operation and maintenance costs. The incentives for renewable energy sources have been developed in several countries in order to maintain the national energy demand and competitivity against the fuel based energy sources. In this thesis, the incentives and applications of wind energy among several countries and Turkey are compared regarding the definition of developing wind energy investment and consumption methods whereas a hydro electric hybrit model is developed in order to provide the efficiency and durability of wind energy
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rüzgar enerjisi, Maliyet, Teşvikler, Hibrit Sistemler, Wind Energy, Cost, Incentives, Hybrit Systems
Alıntı