Yatay Strateji Ve Etki Eden Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Yılmaz, Görkem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada, yatay strateji kavramı ve yatay stratejileri anlamamız için bilmemiz gereken kavramlar ve ilgili kavramlar ile yatay strateji arasındaki ilişkiler ve firmaları yatay stratejilere iten nedenleri açıklamaya çalıştık. Firmaların yataylaşması için gerekli koşulları belirlenmesi ve bu koşulların nasıl oluşturulması gerektiği sorgulanmıştır. Yapılan çalışmalarda gözlenen yatay stratejileri soyut ve somut ilişkiler olarak iki ana başlıkta incelememiz gerekecektir. Somut ilişkilerin sonucunda tamamlayıcı etki ortaya çıkarken, soyut ilişkilerin sonucunda öğrenme etkisi ortaya çıkacaktır. Literatürdeki yatay stratejilerin tanımlanması için var olan çalışmalar göz önüne alınarak yataylaşmanın ölçümlenebilmesi üzerine geliştirdiğimiz yöntemin Türk Makine sektörü üzerindeki firmalara araştırması yapılmıştır. Bu çalışma, yatay stratejiler nasıl ölçülür ve yatay stratejilere etki eden faktörler nerlerdir sorularına cevap verebilmek için hazırlanmıştır
In this study, we tried to explain horizontal strategy, the terms that we have to know in order to understand horizontal strategy, the relation between terms and horizontal strategy and the factors that lead company to have horizontal strategy. We investigated to determine the conditions for horizontal strategy and to constitute the conditions for horizontal strategy. The way, that we remarked in past researches, to investigate horizontal strategy it is necessity to divide them into two main topics called tangible and intangible relations. At the end of tangible relations complementary effect will occur and at the end of intangible relations learning effect will occur. With regard of past researches on horizontal strategies in literature, by using the process that we develop to measure horizontal strategy, we tried to measure the degree of horizontality on the firm in Machine Industry in Turkey. This paper is done to be the answers of how horizontal strategies can measure and which factors that affect the horizontal strategies
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Yatay Strateji, Yatay Stratejinin Ölçümlenmesi, Yatay Strategy Modelleri, Yatay Stratejiye Etki Eden Faktörler, Horizontal Strategy, Estimating Horizontal Strategy, Horizontal Strategy Models, Factors that affect the Horizontal Strategy
Alıntı