Dünyada Gemi Bakım-onarım Sektörü Ve Gemi Bakım-onarımının Ekonomik Maliyetinin Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-19
Yazarlar
Tari, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada belli bir coğrafi bölgede (Bahreyn ve Dubai, Singapur, Çin, Yunanistan, Malezya, Türkiye, Bahama, Vietnam, Karadağ(Montenegro)) bakım onarıma alınacak olan gemilerin fatura tutarını, daha önce bu bölgelerde 2013 yılına kadar bakım-onarımı yapılan gemilerin fatura ve yapılan iş kalemlerinden yararlanılarak modellemesi en küçük kareler yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kullanılan veriler, 2001 ile 2013 yılı arasında belirli DWT’teki gemilerin düzenli bakım-onarım zamanlarında, tersanelere girdiklerinde karşılaştıkları faturlardan alınan fiyatlarıdır. Bu faturalar 71 adet 8000 ile 280000 DWT arasındaki kuru dökme yük, tanker ve konteyner gemisine aittir. Farklı boyutlardaki bu gemileri karşılaştırabilmek amacıyla, bakım-onarm sonrası fatura tutarları DWT’a bölünmüştür. Bu şekilde dünyanın çeşitli bölgelerinde bakım-onarıma giren farklı boyutlardaki gemilerin DWT başına yaptıkları harcamalar elde edilmiştir. Tez’in birinci bölümünde, gemi bakım-onarım işlemleri ile ilgili olarak günümüze kadar yapılan bazı önemli çalışmalar ve bu çalışmaların gemi bakım-onarımı açısından önemini belirtmek amacıyla kısaca içeriği alatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde gemi bakım-onarım işlemleri anlatılmıştır. Bakım-onarım kavramı, armatörlerin xviii hangi durumlarda, ne tür bakım onarım işlmlerinin yaptırdığı, yıllık sörvey, modernizasyon, ara ve özel sörvey işlemleri anlatılmıştır İkinci bölümde ayrıca Türkiye’de ve Dünya’da gemi inşa sektörüne değinilerek, tez kapsamında kullanılan her ülkenin gemi inşa ve gemi bakım-onarım sektöründeki genel durumu ve bu ülkelerdeki önemli gemi bakım-onarım ve yeni inşa tersaneleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde gemi havuzlama işlemleri anlatılmıştır. Havuzlama öncesi, sırasında dikkat edilmesi gereken ve yapılan işlemler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ayrıca Dünya genelinde gemi bakım-onarım maliyetlerine değinilmiştir. Dördüncü bölümde gemi bakım-onarım bölgelerine, coğrafi konumun önemine, gemi onarım talebi, deniz taşımacılığı sektöründeki her türlü dalgalanmaya hassas özellikle navlun ücretlerine doğrudan bağlılığına, düşük navlun ücretlerinin görüldüğü zamanlarda gemi sahipleri masraflarını minimuma indirebilmek için en ucuz bakım onarım alternatifini seçmekte, navlun ücretlerinin yüksek olduğu dönemlerde ise gemilerinin hizmet dışı kaldığı süreyi asgaride tutmak için geminin ticaret hattına en yakın ve en kısa sürede bakım-onarım yapabilen tersaneleri tercih ettikleri belirtilmiştir. Bununla beraber dördüncü bölümde bakım–onarım tersanelerinin konumuna ve kapasitelerine, Dünya deniz ticaret filosuna değinilmiştir. Beşinci bölümde bakım-onarıma alınan bir gemide yapılan işlemleri on ayrı grupta değerlendirilmesi ve her bir grubun bakım-onarım faturalarındaki maliyet değerlerinden yararlanılarak toplam bakım-onarım tutarındaki yüzdeleri elde edilimiştir. Gemi bakım-onarım fatura tutalarının gemi DWT’ne bölünerek elde edilen oranların toplam gemi bakım-onarım tutarındaki oranları belirlenmiştir. Beşinci bölümde ayrıca gemi bakım-onarım maliyet analizi ve bu konuda Tez’de yapılan model çalışmaları açıklanmıştır. Model 1 kapsamında kullanılan parametreler; Geminin bakım-onarıma alındığı tarihteki BDI, BaltikKuruyük İndeksi, OP, Petrol fiyatı, GDP, bakıonarımın yapıldığı ülkedeki kişi başı milli gelir değeri ve geminin yaşı olan AGE dikkate alınmıştır. Bu parametreler kullanılarak elde edilen formulasyon değerindeki; a0,a1, a2, a3, a4 katsayıları 5 bilinmeyenli 5 denklem olarak Wolfram programı yardımı ile çözülmüştür. Modelde elde edilen fatura tutarları gerçek fatura tutarları ile mükayese edilerek hata oranları elde edilmiştir. Model 2 kapsamında kullanılan parametreler; Geminin bakım-onarıma alındığı tarihteki BDI, Baltik Kuruyük İndeksi, OP, Petrol fiyatı, GDP, bakıonarımın yapıldığı ülkedeki kişi başı milli gelir değeri, geminin yaşı AGE ve geminin bakım-onarımı yapılacak olan ülkelerin deniz ticaret yollarına yakınlığına (Liner shipping connectivity index, CO) değerleri dikkate alınmıştır. Bu parametreler kullanılarak elde edilen formulasyon değerindeki; a0,a1, a2, a3, a4 ve a5 katsayıları 6 bilinmeyenli 6 denklem matematiksel olarak çözülmüştür. Modelde elde edilen fatura tutarları gerçek fatura tutarları ile karşılaştırılarak en küçük ve en büyük hata oranları elde edilmiştir. Tez’in sonuç kısmı olan altıncı bölümde; Gemi armatörleri gemilerini bakım-onarıma alırken bu tez’de elde edilen model denklemleri, güncel bilgiler kullanarak gemilerine ait bakım-onarım tutarını yaklaşık bir tahmin ile ön etüd çalışmalarını yapabilecekleri belirtilmiştir.
In this study, the ships which will be taken for maintenance and repair at a particular geographic region (Bahrain and Dubai, Singapore, China, Greece, Malaysia, Turkey, Bahamas, Vietnam, Montenegro (Montenegro)) , the ships invoices were used, which were taken for maintenance and repair at these region up to 2013 to modeling the maintenance and repair costs by the least squares method. The data used received from invoices of ships which are at different range of DWT, between 2001 and 2013 when ships in particular in times of regular maintenance and repair at shipyards. These invoices owned by 71 ships that are between 8000 and 280,000 DWT dry bulk, tanker and container ships. In order to compare these vessels of different sizes, after the maintenance and repair the invoice amount is divided into dwt. In this way, the spending per dwt of vessels of different sizes, which are entering maintenance and repair at various region of the world, were obtained. In the first part of the thesis, some important work done so far regarding to the ship maintenance and repair operations were described briefly, to indicate the importance of these studies for ship maintenance and repair. In the second part of the study, ship maintenance and repair operations are described. Maintenance concept, in which cases of owners, what kind of care that make the repair process, annual surveys, modernization, intermediate and special survey procedures are described. In the third chapter, ship docking operations are described. Before pooling, during and transactions, attentions that need are described. In the third section, ship maintenance costs across the world have been discussed. In the fourth chapter, ship repair and maintenance areas, the importance of geographic location, ship repair request, sensitive to the any ripple at maritime transport sector, especially commitment directly to the freight charges, when the low freight rates seen, the ship owners choose the cheapest maintenance alternative in order to minimize the cost. When the freight charges to be higher; The owners in order to minimize the periods of vessels out of service, choose the closest line to the commerce line and soon they prefer shipyards that capable of short time ship repair and maintenance. However, in the fourth chapter, location and capacities of maintenance and repair shipyard, the world merchant fleet has been given. In the fifth chapter, the processes are explained in 10 different groups for a ship taken of the maintenance and repair operations, ship repair and maintenance cost analysis and in this regard, benefiting from each group the cost of maintenance and repair bills, maintenance amounting to a total percentages were obtained. Ship maintenance and repair bills substitute the ratio obtained by dividing the sum of vessel DWT, ship rates are determined in the amount of maintenance. The fifth chapter also the model studies described in this thesis. The parameters used for Model 1 are; BDI, the ship s maintenance and repair at the date BDI, Baltic Drycargo Index, OP, the oil price, GDP, national income value per capita in the country s of maintenance and repair and age of the ships, the AG is taken into account. The formulations obtained by using these parameters, the coefficients in the value, a0, a1, a2, a3, a4, 5 unknowns in the 5 equation is solved with the help of Wolfram program. The invoice amount obtained from Model 1, compared with the actual invoice amount, so the error rates are obtained. The parameters used for Model 2 are; BDI, the ship s maintenance and repair at the date BDI, Baltic Drycargo Index, OP, the oil price, GDP, national income value per capita in the country s of maintenance and repair, age of the ships, AG and maintenance and repair of vessels which will be held in close proximity to their maritime trade routes (Liner shipping connectivity index, CO) values is taken into account. The formulations obtained by using these parameters, the coefficients in the value, a0, a1, a2, a3, a4 and a5, 6 unknowns in the 6 equation is solved is solved mathematically. The invoice amount obtained from Model 2, compared with the actual invoice amount, so the minimum and the maximum error rates are obtained. The conclusion part, the sixth chapter; ship owners while taking their ships in repair and maintenance, they can use the resulting model equations in this thesis with the updated data to get the ship repair and maintenance price amount, an estimate with preliminary studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Gemi bakım-onarım, fatura tutarı, modelleme, bakım-onarım bölgeleri., Ship maintenance and repair, the invoice amount, modeling, maintenance and repair areas.
Alıntı