Fonksiyonalize Edilmiş Au Nanoparçacıkların Tersinir Yüzey Etkileşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Gürsoykont, Aylin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, biyotin ile fonksiyonel hale getirilen Au nanoparçacıkların, katı yüzey üzerine bağlanıp sökülebilecekleri gösterilmiştir. Bunun için öncelikle Au nanoparçacıklar sitrat indirgeme yöntemi ile sentezlenmiş, ardından nanoparçacıkların yüzey modifikasyonu noniyonik bir yüzey aktif madde varlığında karboksil sonlu alkantiyollerin kimyasal olarak bağlanması ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra karboksil grupları; (+)-biyotinil-3,6,9,-trioksaandekandiamin ve 2-(2- aminoetoksi) etanol ile reaksiyona sokularak, biyotin bağlanmış Au nanoparçacıklar elde edilmiştir. Bu aşamada Au nanoteller streptavidin ile kaplanmış, daha sonra streptavidin- biyotin spesifik moleküler ilişkisi kullanılarak katı yüzey üzerinde biyotin bağlanmış Au nanoparçacıklarla etkileşimleri incelenmiştir. Bu etkileşimin katı yüzey üzerinde tersinirliğini gözlemlemek için ortama serbest biyotin eklenmiştir. Au nanoparçacık-biyotin konjuge sistemleri absorbans ölçümleri ile karakterize edilmiş ve tersinir agregasyon ise alan emisyon taramalı elektron mikroskobu kullanılarak görüntülenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda biyotin ile fonksiyonel hale getirilen Au nanoparçacıkların katı yüzey üzerinde tersinir etkileşimde bulunabilecekleri gösterilmiştir.
In this study we demonstrate reversible agregation of gold nanoparticles on solid surfaces. Firstly, gold nanoparticles were synthesized by citrate reduction method. Then, carboxyl-terminated alkanethiol was chemisorbed onto the surface of gold nanoparticles in the presence of a nonionic surfactant. Subsequently, the carboxyl groups were reacted with (+)-biotinyl-3,6,9,-trioxaundecanediamine and 2-(2-aminoethoxy)ethanol. Thus, biotinylated gold nanoparticles were produced. After that, gold nanorods were covered with streptavidin. Then, specific biomolecular interaction between streptavidin and biotin is used for investigating their interaction on solid surfaces. Reversibility of the aggregation was studied by adding free biotin. AuNP and biotin conjugated system was characterized by using UV-vis spectrophotometer. Reversible aggregation is obtained by field emission scanning electron microscopy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Au nanoparçacık, Biyotin, Streptavidin, Gold Nanoparticles, Biotin, Streptavidin
Alıntı