E-devlet’in Yararları Ve Vatandaşın Beklentileri: İ.t.ü. İşletme Fakültesinde Bir Alan Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tüzel, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, e-devlet’in faydalarını ve vatandaşın e-devlet’ten beklentilerini tespit etmeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki e-devlet konulu çalışmalar, projeler, uygulamalar ve bilimsel yayınlar incelenmiştir. E-devlet’in temel özellikleri, bileşenleri ve faydaları ortaya konup alan araştırması gerçekleştirmek üzere bir anket oluşturulmuştur. Alan araştırması temel olarak planlama, anket tasarımı, veri toplama, veri düzenleme ve veri analizi aşamalarından oluşmaktadır. Ana kütlesi İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olarak seçilen anket’te vatandaşın teknoloji sahipliği, teknoloji kullanımı, var olan e-devlet uygulamalarının kullanımı, devlet hizmetlerinin Internet yolu ile sunumuna yönelik beklentiler ve e-devlet konusundaki tutumlar ile ilgili çeşitli veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Teknoloji ile ilgili sorular e-devlet’in temel iletişim platformu olan Internet üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Internet erişim ortamı, sıklığı ve amacı ölçülmeye çalışılmıştır.
In this master thesis, a survey is conducted to determine the benefits of e-government and expectations of citizens. Many e-government projects, applications and scientific articles are examined. Main properties, components and advantages of e-government are presented and then a survey instrument is prepared to accomplish the research. The research is consisted of planning, survey design, data collection, data processing and data analysis steps. The population is the I.T.U. Faculty of Management. In the survey, related to citizen’s technology ownership, citizen’s technology usage, the usage of current e-government applications and expectations of government’s future e-government services are obtained. Because of the Internet’s importance in the e-government applications, the technology related questions in the survey are focused on Internet. The places that the citizens reach Internet, the frequency of Internet usage and main aims using Internet are measured.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
e-devlet, yararlar, vatandaşın beklentileri, e-government, benefits, expectations of citizens
Alıntı