Türkiye’de Ulusal Teknoloji Politikaları Ve Teknoparkların Bölgesel Gelişmeye Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağıl, Cihan Talha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgi toplumuna geçiş süreci ve sonrasında, Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikaları ve bu politikaların bir uygulaması olarak ortaya çıkan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklar, uluslararası örnekler referans kabul edilerek incelenmiştir. Öncelikle ABD, Uzakdoğu ve AB’deki bilim ve teknoloji politikaları analiz edilmiş, ardından Türkiye’deki politikalara tarihsel süreç ve merkezi yönetim tarafından hazırlanan kalkınma planları referans alınarak değinilmiştir. Bu doğrultuda 4691 sayılı yasa uyarınca kurulan teknoloji geliştiştirme bölgelerinin dünyadaki diğer örneklerle belirli kriterler uyarınca kıyaslaması yapılmış ve söz konusu teknoloji geliştirme bölgelerinin, bölgesel gelişme ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
In this study, during the transition process of information society and afterwards, science and technology policy and as the applications of these policies, technology development zones and science parks were studied with international references. First of all, science and technology policies of USA, far east countries and EU were analyzed, then policies in Turkey were mentioned in historical process and development plans that were made by central governtment. Furthermore, there was a comparison made between examples in Turkey which established in accordance with law number 4691 and examples abroad according to certain criterias, and it was tried to expose the correlation of those technology development zones with regional development.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Bölgesel Gelişme, Science Park, Technology Development Zone, Science and Technology Policy, Regional Development
Alıntı