İstanbul’un Yeşil Alan Sisteminin, Planlama Kriterleri Açısından İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dil, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ele alınan problem, kentin gelişim süreciyle değişen yapısına da bağlı olarak, mevcut yeşil alan sisteminin yetersizliği ve planlama kriterleri açısından da uygun olmadığıdır. Tezin amacı, İstanbul’un mevcut yeşil alanlarını, planlama kriterleri açısından değerlendirerek sorunların tespit edilmesi ve bu çerçevede .çözüm önerileri geliştirerek bir yeşil sistem önerisinin geliştirilmesidir. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş bölümü olan birinci bölümde, amaç, kapsam ve yöntem tanıtılmıştır. İkinci bölümde, yeşil alan kavramı, standartlar ve yeşil alan planlama kriterleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde tarihi süreç içinde İstanbul’un yeşil alan gelişimi; Osmanlı öncesi dönem, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve 1980 sonrası olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise önce İstanbul’un genel özellikleri, arazi kullanımı, nüfus yapısı ve ulaşım durumu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ardından alana ait mevcut yeşil alan verileri mahalle, semt ve kent ölçeğinde elde edilmiştir Oluşturulan sistemde, mevcut yeşil alanlar, planlama kriterlerine göre irdelenmiştir. Sonuçlar ve öneriler bölümünde, önceki bölümde ortaya konulan sorunlar ve yetersizlikler göz önünde bulundurularak, bir yeşil sistem önerisi getirilmiştir.
This study will focus on the problem of insufficiency of green areas. The aim of the study is, to evaluate the green areas in Istanbul by comparing them with the planning principles. After the evaluation, to develop a suggestion of a new system of green areas in Istanbul. The study includes five sections. In the first section, the aim, the extent end the methodology of the study is introduced. In the second section, the green areas are described; standards and the planning criteria of green areas are explained. The third section explains how the changes in the green areas in Istanbul since the Roman Empire. The fourth section is the research section; the general information about the city of Istanbul, its land uses, demography and transportation are depicted. Additionally, in the city, district and neighborhood scale, the existing green areas are obtained. The fifth section is about the results. In the light of the hitherto gathered information, suggestions have been made about the new system of green areas in Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Planlama kriterleri, Yeşil sistem, Plannig criteria, Gren system
Alıntı