Katkılı Ve Katkısız Çinko Oksit (zno) İnce Filmlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-06
Yazarlar
Sorar, İdris
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Şeffaf iletken çinko oksit (ZnO) ve silisyum (Si), aluminyum (Al), galyum (Ga) ve bunların ikili kompozisyonları ile katkılandırılmış ZnO ince filmler sol-jel spin kaplama metodu ile Corning 2947 taşıyıcılar üzerine hazırlandı. Sol ve katkı konsantrasyonu ve ısıl işlem sıcaklığının çinko oksit ince filmlerin optik, yapısal ve elektriksel özellikleri üzerine etkisi araştırıldı. Bu çalışmada, farklı sol konsantrasyonları ve ısıl işlem süreleri için taşıyıcıdan gelen sodyum difüzyonunun etkisi de analiz edildi. Optik parametreler bir NKD spektrofotometresinden elde edildi. Filmlerin kristal yapısı ve yüzey morfolojisi sırasıyla X-Işını Kırınımı (XRD) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile analiz edildi. Filmlerin derinlik profil analizleri GD-OES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) cihazı ile yapıldı. Elektriksel özdirençler dört-nokta prob tekniği ile belirlendi.
Transparent conducting zinc oxide (ZnO) and silicon (Si), aluminum (Al), gallium (Ga) and their binary combinations doped ZnO thin films were prepared on Corning 2947 substrates by sol-gel spin coating method. The effect of sol and dopant concentration and annealing temperature on the optical, structural and electrical properties of zinc oxide thin films was investigated. In this study, the effect of sodium diffusion from the substrate was also analyzed for different sol concentrations and annealing times. Optical parameters were obtained from an NKD spectrophotometer. The crystalline structure and surface morphology of the films were analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) and Atomic Force Microscopy (AFM), respectively. Depth profile analysis of films was performed with GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) instrument. Electrical resistivities were determined by four-point probe technique.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Çinko oksit, sol-jel, optik özellikler, yapısal özellikler, elektriksel özellikler, Zinc oxide, sol-gel, optical properties, structural properties, electrical properties
Alıntı