Türkiyedeki Ekonomik Gelişmelerin Ulaştırma Talebine Etkileri.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Taylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Buna benzer bir çalışma daha önce Avrupa da bazı ülkelerde yapılmış olan çalışmalar ışığında yapılmıştır. Yapılmak istenen belli yıllar arasında ulaştırma ile ekonominin ilişkisini araştırmaktır. 1960-1998 yılları arasını kapsayan değerlendirmede bazı ekonomik veriler ile Türkiye deki ulaştırma talepleri arasındaki ilişki regresyon yöntemiyle araştırılmış elde edilen anlamlı ilişkiler yorumlanarak gelecekle ilgili bir takım talep tahminlerinde bulunulmuştur. Ekonomi ulaştırma talebi ilişkisi araştırılırken bahsi geçen yıllardaki gayri safi milli hasıla değerleri kullanılmıştır. Gayri safi milli hasıla değerleri altı farklı şekilde ele alınmıştır. Bunlar gsmh(tarım), gsmh(sanayi), gsmh(hizmetler) ve gsmh(imalat) sektörlerin oluşturduğu değerlerdir. Ayrıca bunların yanında kişi başı gayri safi milli hasıla değeri de kullanılan bir başka veri olmuştur. Bu karşılaştırmalar sonucunda bazı regresyon denklemleri elde edilmiş ve bunlar talep tahminlerinde kullanılmıştır.Çıkan tahminler elimizde olan bazı ölçülmüş değerlerle karşılaştırılmış ve yapmış olduğumuz çalışmanın nasıl sonuçlar verdiği saptanmıştır. Çalışmada dört ulaştırma türü incelenmiş ve her ulaştırma türü için ayrı regresyon çalışmaları yapılmıştır. Böylece her ulaştırma türüne olan talep tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ulaştırma üzerinde etkisi olduğu düşünülen nüfus değerleri de çalışmada kullanılmış, bu değer ve kbgsmh’nin beraber kullanılması ile yapılan regresyon çalışmalarında nüfusun taşıma üzerindeki etkisi de incelenmiş ve bu değerlere dayanılarak gelecekle ilgili talep tahminlerinde bulunulmuştur. Son olarak çalışmadan çıkan sonuçlar yorumlanmış ve bu sonuçların gelecekle ilgili kararlarımızı nasıl etkileyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır.
In this study, the purpose is that what the relation between demand of transportation and economic development. In Europe, that has been searched before like this study. Same economic data used in this study which belong to 1960-1998.In this study the connection has been searched between economy and transportation. Those economic data are gross national product(GNP), GNP(agriculture), GNP(industry), GNP(services), GNP(manufacturing). These data used for comparing with economic progress, after that some demand function were determined, The trafic had been estimated with those function. Those results were compared with real result consequently, we can see how much we get closed to real results. In this study the transportation has been investigated in four part. Those are road ,rail,air and waterway. These were compared saparetly with economic development. All these result indicate us how economic development influence different transport system. By the way, population has effect on transportation, consequently we need to know how this date infiluence demand of transportation. This were used with gross national product per person for comparing to economy. Those result also used for estimating trafic in future. Finally all those results come together and helped our decision. All these results will help the people to make their politic decision.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Ulaştırma, Talep Analizi, Gsmh, Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu., Transportation, Demand Analysis, Gnp, Road, Air, Waterway, Rail
Alıntı