Örnek Tabanlı Us Yürütme Ve Mimari Tasarım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Duran, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada örnek tabanlı us yürütme ve tasarıma dayalı sistemler ve bu sistemlerin mimarideki yeri incelenmiş ve yeni bir örnek tabanlı tasarım sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Örnekler, örnek tabanlı sistemlerin genel yapısı, örnek tabanı oluşturma süreci, aşamaları ve uygulama alanları açıklanmıştır. Toplu konutlara gösterilen yoğun ilgi ve gelişmekte olan sektörel faaliyetler de dikkate alınarak, bu çalışma kapsamında toplu konutlara yönelik örnek tabanlı bir sistem önerilmiştir. Bu yeni sistem, mimari tasarıma yardımcı, etkileşimli bir sistemdir. Us yürütmeyi, yeni çözümler üretmeyi ve değerlendirmeyi destekler. Tasarımcı-kullanıcı tarafından yeni sorun belirlenir, sistemde var olan örnek tabanından öncül örnekler geri çağrılır, eşleştirilir ve seçilir. Seçilen örnek üzerinde tanımlanmış kısıtlamalara göre uyarlama işlemleri yapılır. Oluşturulan yeni örnek değerlendirilerek kullanıcıya sunulur veya sistemin önceki aşamalarına geri dönüş sağlanır. Özellikle toplu konut üretimi yapan firmaların tasarımlarında, var olan öncül örneklerden yararlanmaları ve bu tipolojiye ait örnekleri değiştirerek ve geliştirerek yeniden kullanmaları amaçlanmıştır. Sistemin hem profesyonel tasarımcılar hem de öğrenci-tasarımcılar tarafından kullanılabilir olması ve sistemde yer alan görsel ve metine dayalı bilgilerin tasarımcılarla beraber firmalar, konut sahipleri, konut alım-satımıyla ilgilenenler tarafından da kullanılması amaçlanmıştır.
In this project, case-based reasoning and design systems and their importance in architecture have been studied. The aim is to develop a new case-based design system. Cases, the general structure of case-based systems, the process of forming the case-base, its phases and how they can be carried out, have been explained. Considering the wide interest in housing and flourishing business in the sector, a case-based system that can be used in housing is proposed. This new system is an interactive system, aiding architectural design. It supports reasoning and generation and evaluation of new solutions. The new problem is determined by the designer-user, precedents are retrieved from the case-base already in the system, matched and chosen. The chosen case is then adapted in accordance with specified constraints. The newly formed case is evaluated and presented to the user. Or, the user may return to the former steps of the system. It has especially been aimed for housing companies to make use of precedents and re-use cases under this typology, by changing and developing them. The system is so designed that it can be used by both professional designers and student-designers; the visual and textual information can be used by companies, house-owners, real estate dealers as well as designers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Örnek Tabanlı Us Yürütme, Örnek Tabanlı Mimari Tasarım, Toplu Konutlar, Case-Based Reasoning, Case-Based Design In Architecture, Housing
Alıntı