Prefabrik Kolonların Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sürmeli, Melih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Deneysel olarak kanıtlanmış, dayanım azalması, rijitlik azalması ve kayma oyulması parametrelerini içeren parabolik çevrimsel davranış modeli (SHM) kullanılarak, prefabrik kolonların lineer olmayan zaman tanım alanında hesabı gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki ana değişkenler kesit boyutları ve boyuna donatı oranı miktarıdır. Parametrik çalışmada fay hattına uzaklığı ifade eden yakın ve uzak deprem olmak üzere iki grup deprem kaydı kullanılmıştır. Türkiye’de tek katlı endüstri tipi yapıların kolonlarının taşıdığı ortalama eksenel kuvvet, aynı deprem yüküne maruz bırakılmış farklı kesit boyutu ve donatı oranı içeren prefabrik kolonların performanslarının değerlendirilmesi amacıyla, tüm kolonlara uygulanmıştır. Kolonların performans değerlendirilmesi, Park&Ang hasar modeline göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, PGA (maksimum yer ivmesi) değerinden bağımsız olarak PGV (maksimum yer hızı) değerinin arttırılması yapıda oluşan hasarın artmasına neden olmaktadır. Potansiyel depremin PGV değeri yapıdaki hasarın tahmin edilmesinde PGA değerinden daha etkili bir parametredir. Kesit boyutunun arttırılması yakın depremlerde oluşacak hasar miktarının azalmasına neden olacaktır.
The experimentally approved smooth hysteretic model (SHM) which includes degrading parameters such as stiffness, strength degradation and pinching, has been used in the nonlinear time history analyses of several precast columns. The main parameters of the study are sectional dimensions and the ratio of the longitudinal reinforcement. Two groups of earthquakes having different characters namely far fault type and near fault type were used in the parametric study. To resist the same seismic weight, several cross sections which are commonly used in Turkish precast industry have been used in the analytical work. The performance evaluation of columns were made by damage index model proposed by Park&Ang. It is found out that increasing PGV values results as increasing damage index whether the PGA values are high or not. The PGV of the potential earthquake is more effective than PGA to estimate damages to be seen on the structure. It was also seen that if one increase the cross sectional dimensions of columns the possible damage from near fault effect will decrease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Prefabrik, kolon, SHM, performans, azalım, boyuna donatı oranı, kesit boyutları, yakın deprem, uzak deprem, zaman tanım alanında hesap, Park&Ang hasar indeksi, PGV, PGA., Precast, column, SHM, performance, degradation, longitudinal reinforcement ratio, sectional dimensions, near fault, far fault, nonlinear time history analysis, Park&Ang damage index, PGV, PGA.
Alıntı