Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Sismik İzolasyon Ve Enerji Sönümleyici Sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özpalanlar, Cemal Gürol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bölüm 1’deki kısa girişten sonra, Bölüm 2’de depreme dayanıklı yapı tasarımında enerji yaklaşımı anlatılmıştır. Konuyu uygun bir zeminde ele almak ve sismik izolasyonun potansiyeline dikkat çekmek amacıyla, Bölüm 3’de mevcut geleneksel depreme dayanıklı yapı tasarımı anlayışı ile dezavantaj ve kısıtlamalarından bahsedilmiştir. Bölüm 4’te ise sismik izolasyon yaklaşımı ve avantajları anlatılmaktadır. Sismik izolasyonun geçmişi ve dünyadaki bazı uygulamalar Bölüm 5’te verilmektedir. Bölüm 6’da sismik koruma tekniklerine genel bir bakış anlatılırken, Bölüm 7’de pasif, Bölüm 8’de aktif koruma tekniklerine değinilmiştir. Bölüm 9, SAP2000 programında sismik izolatörlerin modellenmesini açıklamaktadır. Bölüm 10’da sismik izolasyon yönetmeliklerinin dünyadaki gelişimi anlatıldıktan sonra, Bölüm 11’de Amerikan UBC-97’de sismik izolasyona ilişkin hususlar ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Sismik izolasyonun potansiyeli ve geleceği hakkındaki yargılar Bölüm 12’de sunulmuştur. Son olarak Bölüm 13 ve Bölüm 14’te, sayısal örnek olarak, altı ve iki katlı yapılar, çeşitli alternatiflerle analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.
After a brief introduction in Chapter 1, the energy approach to the earthquake resistant structural design is described in Chapter 2. To place the discussion in its appropriate context and to highlight the potential of seismic isolation, current conventional earthquake resistance design philosophy and its disadvantages and limitations are discussed in Chapter 3. Chapter 4 describes the seismic isolation approach and its advantages. History of seismic isolation and some applications in the world are discussed in Chapter 5. In Chapter 6 a general look at the earthquake protection techniques, in Chapter 7 passive, and in Chapter 8 active protection techniques are given. Chapter 9 describes modeling seismic isolators in SAP2000 software. After development of seismic isolation regulations in the world is discussed in Chapter 10, seismic isolation issues in UBC-97 are explained in detail in Chapter 11. An assessment of the potential and future of seismic isolation is presented in Chapter 12. Finally, as numerical examples, six and two story structures are analyzed with different alternatives and results are discussed in Chapter 13 and 14.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sismik İzolasyon, Taban İzolasyonu, Sismik Yalıtım, İzolatör, Enerji Sönümleme, Enerji Sönümleyiciler, Sönümleyici, Seismic Isolation, Base Isolation, Energy Dissipation, Energy Dissipators, Damper
Alıntı