Taşıtlarda Akustik Performansı Gözetilerek Uygulanan Ağırlık Azaltma Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-01-23
Yazarlar
Kartal, Yusuf
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ağırlıkların her geçen gün artmasıyla birlikte son dönemlerde taşıt hafifletme projeleri otomotiv sanayi için öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir. Taşıt hafifletmenin; yakıt tasarrufu, emisyonunu azaltma, maliyet düşüşü ya da ivmelenme performansı gibi bir çok getirisi bulunmaktadır. Fakat taşıtların hafifletilmesi NVH performansını olumsuz etkilemektedir. Bu zıtlık tasarımcılar için önemli bir engel teşkil etmiştir. Dolayısıyla aynı anda hem düşük ağırlıkta hem de iyi bir NVH performansına sahip taşıtlar yapabilmek çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada NVH performansını gözeterek yapılan hafifletme yöntemlerine yer verilmiştir. Uygulanan yöntemler hafifletmeyle birlikte akustik ve titreşim performansını korumayı ya da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hafifletme yöntemleri gürültü kaynağı olan motor, taşıt gövdesi ve taşıt izolasyonu olmak üzere üç ana başlık altında irdelenmiştir. Motor için; emme manifoldu, karter ve denge milindeki hafifletmelerin NVH e olan etkisi incelenmiştir. Gövde yapısı üzerindeki çalışmalarda ise klasik konsept ve üç tane yeni tasarlanmış konsept kıyaslanmıştır. Taşıt izolasyonu kısmında da taban ve tavan için yapılan optimizasyonlara yer verilmiştir. İrdelenen yöntemlerin her biri için hafifletme, gürültü veya titreşim değerleri verilmiş ve değerlendirilmiştir. Verilen hafifletme yöntemlerinden hemen hepsinin NVH performanslarında gelişim kaydedilmiştir. Gürültü ve titreşim performansı bakımından performansın korunmuş olması da bazı hafifletme çalışmaları için yeterli görülmüştür.
Weight reduction projects have become one of the primary targets for otomotive industry with increasing of weight day by day. Weight reduction has a lot of benefits like fuel eceonomy, emission reduction, cost saving and acceleration performance. But it adversly affects NVH performance of the vehicle. This contrast creates an obstacle for designers. Thus main aim of researches is to design both lightweight and good NVH performance vehicles. In this studying, weight reduction methods considering NVH performance are included. Methods that are applicated intend to maintain or improve the acoustic and vibration performance with lightening. These methods are researched extensively in three major topics. These are engine, body and isolation. For engine;effect of lightening to the NVH in intake manifold, oil pan and balance shaft are analysed. As for vehicle body; traditional concept compared with three new design concepts. In vehicle isolation part; floor and roof optimization are included. For each methods weight,noise or vibration values are given and evaluated. For almost all of the methods a NVH performance improvement are monitored. In some parts maintaining of noise and viration performance found enough.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Hafifletme, NVH, titreşim, gürültü, Weight reduction, NVH, vibration, noise
Alıntı